Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5763-5765

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast) (31467), en over:

- de motie-Kuiken c.s. over verbetering van de rechtsbescherming (31467, nr. 17);

- de motie-Çörüz over onderzoek naar een thuisblijfplicht (31467, nr. 18);

- de motie-De Wit over strafbaarstelling van voetbalgerelateerde misdragingen (31467, nr. 19);

- de motie-Ouwehand over een analyse van het huidige instrumentarium op het gebied van handhaving van de openbare orde (31467, nr. 20);

- de motie-Ouwehand over het intrekken van het voornemen om bepaalde bevolkingsgroepen of organisaties een expliciete verklaring te vragen om zich aan de wet te houden (31467, nr. 21).

(Zie vergadering van 18 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (31467, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het combineren van preventieve, vrijheidsbeperkende maatregelen in grote mate inbreuk kan maken op de grondrechten van burgers;

constaterende dat het rapport "Bestuur, recht en veiligheid" signaleert dat in de praktijk verschillende combinaties van bevoegdheden kunnen worden aangetroffen;

constaterende dat dit rapport eveneens stelt dat er geen of weinig zicht is op de inhoudelijke en juridische effecten bij de inzet van combinatie van bevoegdheden en dat ten aanzien van de inbreuk op grondrechten van burgers niet specifiek is gekeken naar de vraag hoe dat plaatsvindt bij een combinatie van bevoegdheden;

verzoekt de regering, een analyse te laten verrichten naar de reikwijdte en effectiviteit van het huidige instrumentarium op het gebied van handhaving van de openbare orde;

verzoekt de regering, niet eerder over te gaan tot het voorstellen van nieuwe maatregelen tot deze analyse is verricht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24 (31467).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Kuiken (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Wit (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Çörüz (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Griffith (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Çörüz (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Zijlstra c.s. (stuk nr. 23, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 23 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Çörüz (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Çörüz (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Anker (ChristenUnie):

Voorzitter. Bij de plenaire behandeling van deze wet is een aantal verstrekkende amendementen ingediend. Deze amendementen zijn aangenomen. De wet is daarmee sterk uitgebreid. Ik wijs bijvoorbeeld op het amendement-Zijlstra, waarmee een heel nieuwe categorie van voorbereidingshandelingen strafbaar wordt gesteld. Daarover heeft de Raad van State niet kunnen adviseren. Ook het amendement-Kuiken, waardoor een avondklok voor jongeren wordt ingesteld, gaat ver. Wat mijn fractie betreft, gaat dit veel te ver. De burgemeester kan zich bij burgemeestersbevel direct gaan bemoeien met de opvoeding van de kinderen. De ouders zijn zelfs strafbaar bij overtreding van de avondklok. Die bevoegdheid is echt te zwaar voor een maatregel van een burgemeester in verband met de openbare orde. Mijn fractie ziet zich daarom genoodzaakt om tegen deze wet te stemmen. Dat vinden wij jammer, want wij hadden deze wet, waarmee een aantal problemen zou worden aangepakt, graag gesteund.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Kuiken (stuk nrs. 15, I en II), de gewijzigde amendemen­ten-De Wit (stuk nrs. 22, I en II), het amendement-De Wit (stuk nr. 9), het amendement-Çörüz (stuk nr. 11), de gewijzigde amendementen-Zijlstra c.s. (stuk nrs. 23, I tot en met III) en het amendement-Çörüz (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuiken c.s. (31467, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çörüz (31467, Voorzitternr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (31467, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (31467, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31467, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.