Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5813-5815

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Voorgenomen verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht - 19637-1260

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de informele Milieuraad van 14 en 15 april aanstaande en verslag van de Milieuraad van 2 maart jongstleden - 21501-08-303

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Informele Ministeriële bijeenkomst over regionale ontwikkeling op 23 en 24 april - 21501-08-304

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag over de herziening van de richtlijn EPBD, welke aan de orde is gesteld tijdens het algemeen overleg Milieuraad van 19 februari jongstleden - 22112-836

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het Groenboek Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening - 22112-837

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van de commissie over de nieuwe koers van het Nederlands Vaccin Instituut - 22894-219

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift brief van Trans Link Systems (TLS) waarin gerapporteerd wordt over fraude met een anonieme ov-chipkaart van RTV Rijnmond - 23645-287

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr Mastwijk (AO Spoor 19 feb) m.b.t. aanpassen instaphoogte voor de Belgische intercity op station Roosendaal - 23645-288

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vergoeding van kapitaallasten, boekwaarde van gebouwen e.d. alsmede de bevolkingskrimp in bepaalde regio's in relatie tot leegstand in de V&V-sector - 27659-112

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 25 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de beroepszaken tegen een voorschrift inzake het behoud van waarde van onroerende zaken voor de zorg dat aan alle WTZi-toelatingen was verbonden - 27659-113

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheidsrichtlijnen waterstoftankstations voor auto's - 27801-66

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Registratie kinderen met Marokkaanse nationaliteit in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens - 27859-18

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift brief van de Rijksbouwmeester inzake de stand van zaken van het advies scholenbouw en een hernieuwde planning - 28089-22

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief over geweld tegen ov-personeel die naar de provincies en stadsregio's is verstuurd - 28642-42

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Integrale Veiligheidsmonitor 2008 - 28684-209

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De aanpak van overvalcriminaliteit - 28684-210

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het overleg met RWE (dhr. Gro&ringels;mann, CEO van RWE AG) over de intenties van het bedrijf met betrekking tot afsplitsing van de hoogspanningsnetten - 28982-70

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording schriftelijk overleg over de patiënt centraal door omslag naar functionele bekostiging - 29247-88

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verrekening opbrengstresultaten en voorhang aanwijzing ex WMG - 29248-78

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Onderzoek Totale Onderzoek Financiering 2007-2013, overzicht van de (voorgenomen) uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van de verschillende departementen - 29338-78

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer en het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer - 29383-126

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 25 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Nota Ruimtebudget - 29435-228

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van de commissie om een brief inzake krimpend landbouwareaal in Nederland - 29576-78

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot het nemen van een aanwijzing krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor Lelystad Airport - 29665-138

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van en een reactie op twee onderzoeken naar seksualisering in de samenleving - 30420-135

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweemaandsrapportage Belastingdienst en beantwoording van enkele toezeggingen over toeslagen - 31066-70

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gescheiden inburgeringscursussen voor mannen en vrouwen - 31143-52

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs - 31289-55

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie onderwijstijd - 31289-56

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde nota van wijziging - 31301-11

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 3 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen AO-milieuzonering 15 januari 2009 inzake nadere toelichting op de wijzigingen van de relevante wet- en regelgeving die nodig zijn voor vrijstellingen voor hulpdiensten en Defensie - 31305-126

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling omtrent de verwachte aanbieding van de resultaten van de evaluatie t.a.v. Icesave eind april 2009 - 31371-155

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 3 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op bericht van De Nederlandsche Bank inzake dalende kredietverlening aan bedrijven door Nederlandse banken - 31371-156

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Dekking van de nationale depositogarantiestelsels - 31371-157

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Programma SPEER - 31460-6

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de Erfgoedbalans 2009 - 31482-30

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport betaalbaarheid cursusactiviteiten bij Centra voor de kunsten - 31482-31

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken motie-Van der Burg met daarin het verzoek om de programmaministeries te evalueren - 31490-18

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van de vraag over de planning van het overleg met Lijst van ingekomen stukkende agrarische sector over de vermindering van de lastendruk ten gevolge van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) - 31540-8

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regeringsreactie op Lijst van ingekomen stukkenhet AIV-advies nr. 63 Universaliteit van de Rechten van de Mens, principes, praktijken en perspectieven - 31700-V-89

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 25 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het nieuwe Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013 - 31700-VIII-150

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties en amendementen bij de begroting 2009 en openstaande toezeggingen - 31700-VIII-151

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apacheongeval in de Bommelerwaard - 31700-X-99

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Certificering in de visserij - 31700-XIV-138

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 31775-9

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 2 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Erkenning complementaire artsen - 2009Z05804

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Samenwerkingsprotocol OM-IGZ - 2009Z05884

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 30 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Beantwoording van de brief van BioDsl BV te Breda - 2009Z06020

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 31 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief van derden

Beleid der Kamer - 2009Z06246

 • P.C.C. de Vries - 27 maart 2009

 • Ter inzage gelegd op de Griffie

De volgende adressen

Familie P. Schoenmakers te Geleen, m.b.t. een betalingsregeling bij het CJIB;

 • J.P. Bijlsma te Goor, met betrekking tot een klacht over de klachtbehandeling door de Belastingdienst;

 • Fam. H. Welink te Emmen, met betrekking tot ambtshalve herziening ib 2005;

 • Mevr. A.O.G.M.v.d.Veen-Damhuis te Bergen, m.b.t. herziening aanslag ib 2007;

 • D.J.L. Morre te Vught, m.b.t. toepassing van de hardheidsclausule;

 • A. Roeten te Den Haag, m.b.t. uitstel van betaling of een betalingsregeling;

 • J. van Dijk te Huizen, met betrekking tot een klacht over de afhandeling van beroepschrift;

 • J. Rijneveld te Goudriaan, m.b.t. het niet toekennen van een vaarbewijs;

 • Mevr. mr. R. Dors te Amsterdam, m.b.t. kwijtschelding van een verzuimboete;

 • J. Stinissen te Tilburg, m.b.t. een betalingsregeling voor een boete CJIB;

 • A. Yavuz te Den Haag, m.b.t. een verrekening met een verlies;

 • A.M. Maidan en mevr. T. Maidan te Rotterdam, m.b.t. de handelwijze van de IND.;

 • S.R.D. Dielbandhoesing en mw. M.E.L. Kogeldans te Almere, m.b.t. een verzoek om uitstel van betaling van een belastingschuld;

 • T.W. Vaessen te Stein, m.b.t. aftrek persoonsgebonden ziektekosten;

 • Installatiebedrijf Jenniskens BV te Venray, met betrekking tot een verzoek om een betalingsregeling voor een belastingschuld;

 • J. de Feijter te Axel, met betrekking tot bron van inkomen paardenbedrijf;

 • Mevrouw Th.G.B. van Halteren-te Wit te s-Heerenberg met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.