Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5765-5766

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over kinderbijslagfraude, te weten:

- de motie-Fritsma/Verdonk over het niet uitkeren van kinderbijslag ten behoeve van in Marokko en Turkije verblijvende kinderen (17050, nr. 370);

- de motie-Fritsma/Verdonk over strafrechtelijke vervolging van degene die fraude pleegt met kinderbijslag (17050, nr. 371);

- de motie-Karabulut over handhavingsonderzoeken in Turkije en Marokko (17050, nr. 372);

- de motie-Blok over het stopzetten van de export van kinderbijslag en andere kinderregelingen naar niet-EU-landen (17050, nr. 373);

- de motie-Sterk/Blok over een einde maken aan de exporteerbaarheid van kinderbijslag (17050, nr. 374);

- de motie-Sterk over hogere sancties voor fraude met kinderbijslag (17050, nr. 375);

- de motie-Voordewind/Karabulut over een plicht voor ouders om het recht op kinderbijslag voor uitwonende kinderen in het buitenland aan te tonen (17050, nr. 376);

- de motie-Bouchibti c.s. over een onderzoek naar de export van kinderbijslag naar niet-EU-lidstaten (17050, nr. 377);

- de motie-Van der Vlies over het aanpassen van de hoogte van de kinderbijslag aan het prijspeil van het land waar het kind verblijft (17050, nr. 378).

(Zie vergadering van 31 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Sterk (17050, nr. 375) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat men voor minstens € 10.000 heeft moeten frauderen alvorens overgegaan kan worden tot strafrechtelijke vervolging;

overwegende dat men dus negen jaar lang voor een kind ouder dan twaalf jaar kinderbijslag kan ontvangen zonder strafrechtelijke vervolging;

verzoekt de regering om in voorkomende gevallen hogere sancties voor fraude met kinderbijslag in een eerder stadium mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 379 (17050).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Fritsma/Verdonk (17050, nr. 370).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma/Verdonk (17050, nr. 371).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (17050, nr. 372).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Dank u wel, voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, wil ik graag weten wanneer wij de gevraagde onderzoeken kunnen ontvangen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Blok (17050, nr. 373).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sterk/Blok (17050, nr. 374).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sterk (17050, nr. 379).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Karabulut (17050, nr. 376).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchibti c.s. (17050, nr. 377).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (17050, nr. 378).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.