Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 28, pagina 2420-2421

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de JSF, te weten:

- de motie-Van Velzen over het niet nemen van het besluit tot aanschaf van JSF-toestellen in februari 2009 (26488, nr. 111);

- de motie-Van Velzen over het geluidsniveau als zwaarwegend criterium (26488, nr. 112);

- de motie-Van Velzen/Brinkman over opschorting van het besluit over aanschaf van de JSF-toestellen tot het besluit over de vervanging van de F-16 is genomen (26488, nr. 113);

- de motie-Pechtold over extra tijd voor kandidaat-producenten voor een simulatie (26488, nr. 114);

- de motie-Pechtold over het geluidsaspect als onderdeel van een kwalitatieve vergelijking (26488, nr. 115);

- de motie-Brinkman over uitstel van de beslissing over aanschaf tot er een goede kandidaat beschikbaar is (26488, nr. 117).

(Zie vergadering van 30 oktober 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Velzen (26488, nr. 112) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de vragenlijst zoals die in 1999 is voorgelegd aan de producenten van de verschillende kandidaten voor de vervanging van de F-16 expliciet stond dat geluidsniveau cruciaal is in een dichtbevolkt land als Nederland;

verzoekt de regering, in de huidige kandidatenvergelijking het geluidsniveau van de kandidaat als criterium op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 123 (26488).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (26488, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen (26488, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Brinkman (26488, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (26488, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (26488, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie over het geluidsaspect is aangenomen, verneem ik graag in de reeds toegezegde brief van de staatssecretaris hoe hij met dit aspect omgaat.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Brinkman (26488, nr. 117).

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Bij ons op de lijst staat geen motie op stuk nr. 117.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Bij ons staat die er ook niet op.

De voorzitter:

Hij staat op de laatste lijst, die om 13.45 uur is verspreid.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Ik verzoek u om bij een volgende stemming de motie die nu nog op die lijst staat in stemming te brengen, want wij hebben deze motie ook niet op onze stemmingslijst staan. Misschien is dat onze schuld, maar dat doet geen recht aan de moties.

De voorzitter:

Ik constateer dat daar geen bezwaar tegen is van de kant van de PVV-fractie, die deze motie voor de stemming had aangemeld. Wij zullen haar bij de volgende stemmingen opnieuw in stemming brengen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.