Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 28, pagina 2413-2414

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) (31704), het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009) (31705) en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009) (31717), te weten:

- de motie-Sap over de toezending van de vergroeningsbrief uiterlijk mei 2009 (31704, nr. 48);

- de motie-Tang over onderzoek naar verlaging van het aantal fouten en correcties bij toeslagen (31704, nr. 49);

- de motie-Tang over het niet fiscaal ontmoedigen van sparen (31704, nr. 51);

- de motie-Tony van Dijck over verlaging van het belastingtarief van de tweede schijf (31704, nr. 52);

- de motie-Cramer/Tang over een heffing op brommers (31704, nr. 53);

- de motie-Cramer over de invoering van een tarief voor stakingswinst (31704, nr. 55);

- de motie-Cramer over vergroening van het lastenkader (31704, nr. 56);

- de motie-Omtzigt/Cramer over een specifiek nut beogende instelling (31704, nr. 57);

- de motie-Omtzigt/Tang over gebruikmaking van DigiD en eNIK door belastingplichtigen in het buitenland (31704, nr. 58);

- de motie-Omtzigt c.s. over harmonisatie van loonbegrippen (31704, nr. 59);

- de motie-Remkes/Tang over uitbreiding van de mogelijkheden van banksparen (31704, nr. 61);

- de motie-Remkes over opschorting van het opzeggen van de autodealerregeling (31704, nr. 62);

- de motie-Remkes over de effecten van de grondslagwijziging van de bpm (31704, nr. 63);

- de motie-Koşer Kaya over een leefvormneutraal belastingstelsel (31704, nr. 64);

- de motie-Koşer Kaya/Remkes over proportionaliteit bij het heffen van rente (31704, nr. 65);

- de motie-Van der Vlies over een heffing op vuurwerk (31704, nr. 66).

(Zie vergadering van 19 november 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar moties (31704, nrs. 64 en 65) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Tang (31704, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een euro op een spaarrekening in waarde daalt door inflatie en vermogensrendementsheffing;

overwegende dat mensen meer vertrouwen op een spaarrekening en het rendement daarop naarmate hun vermogen kleiner is;

van mening dat het belangrijk is dat sparen fiscaal niet ontmoedigd wordt;

verzoekt de regering om te onderzoeken of het gemiddelde rendement lager is naarmate vermogen op spaarrekeningen staat in plaats van via andere beleggingsmogelijkheden wordt belegd;

verzoekt de regering, voor 1 april 2009 te komen met voorstellen om zeker bij gebleken ongelijkheid tussen diverse beleggingsmogelijkheden het sparen via een spaarrekening niet fiscaal te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75 (31704).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Sap (31704, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tang (31704, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tang (31704, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31704, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer/Tang (31704, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer (31704, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer (31704, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Cramer (31704, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Tang (31704, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (31704, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes/Tang (31704, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes (31704, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remkes (31704, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (31704, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Voorzitter. Nu mijn motie over de vergroeningsbrief is aangenomen, wil ik graag weten hoe de staatssecretaris die gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.