Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 28, pagina 2408

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het patiënten- en consumentenbeleid, te weten:

- de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over instemmingsrecht voor de instellingen voor langdurig verblijf (31476, nr. 3);

- de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over de bindende voordracht van de cliëntenraad voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht (31476, nr. 4).

(Zie vergadering van 19 november 2008.)

De voorzitter:

De motie-Willemse-van der Ploeg (31476, nr. 3) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cliëntenraden in zorginstellingen beperkt zijn in hun bevoegdheden en geen onafhankelijk budget hebben;

overwegende dat cliëntenraden in zorginstellingen geen instemmingsrecht hebben bij beleidswijzigingen in het kader van overdracht of fusie, analoog aan de Wet medezeggenschap scholen, waarbij een verschil van inzicht uiteindelijk kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie;

van oordeel dat een onafhankelijk budget van de cliëntenraad en instemmingsrecht bij overdracht of fusie de invloed van cliënten dusdanig versterkt dat deze rechten snel geregeld moeten worden en dus niet kunnen wachten tot 2011;

roept de regering op om met grote voortvarendheid voor de instellingen voor langdurig verblijf in de voorgenomen Wet cliëntenrechten in de zorg de cliëntenraden recht te geven op:

  • - een instemmingsrecht, waar het gaat om overdracht of fusie van een instelling met een andere instelling dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

  • - een onafhankelijk budget;

roept de regering voorts op, de zorgaanbieders dringend aan te sporen om, vooruitlopend op de voorgenomen Wet cliëntenrechten in de zorg, deze rechten aan hun cliëntenraden toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (31476).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Willemse-van der Ploeg c.s. (31476, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. (31476, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.