Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 28, pagina 2405-2407

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Energierapport 2008 (31510, nr. 1), te weten:

- de motie-Hessels c.s. over participatie van TenneT in een project voor het aanleggen van een elektriciteitsbuffer (31510, nr. 5);

- de motie-Hessels c.s. over 50% eigen vermogen voor netbedrijven (31510, nr. 6);

- de motie-Hessels c.s. over het tegengaan van overnames van gesplitste Nederlandse energiebedrijven door ongesplitste bedrijven (31510, nr. 7);

- de motie-Jansen/Vendrik over het in ere herstellen van het Elektriciteitsplan (31510, nr. 8);

- de motie-Jansen/Vendrik over democratische controle op de verkoop van een ongesplitst energiebedrijf (31510, nr. 9);

- de motie-Jansen/Vendrik over een nieuwe financiering van investeringen in duurzame energie (31510, nr. 10);

- de motie-Jansen/Vendrik over uitbreiding van het budget voor energieonderzoek (31510, nr. 11);

- de motie-Jansen/Vendrik over een meer integrale rapportage bij het Energierapport 2013 (31510, nr. 12);

- de motie-Van der Ham over de beleidsintensiveringen voor energiebesparing (31510, nr. 13);

- de motie-Samsom c.s. over reservering van de middelen voor de ontwikkeling van duurzame energie (31510, nr. 14);

- de motie-Samsom c.s. over versnelling van de planning voor het concessiestelsel voor offshore windenergie (31510, nr. 15);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over dekking van uitgaven voor innovatie door netbeheerders uit de gereguleerde tariefinkomsten (31510, nr. 16);

- de motie-Vendrik/Jansen over afspraken met exploitanten van kolencentrales over een aanvulling op het ETS (31510, nr. 17);

- de motie-Vendrik/Jansen over een nieuw Energierapport (31510, nr. 18);

- de motie-Vendrik/Jansen over de versnelde procedure voor windenergie op zee (31510, nr. 19);

- de motie-Vendrik c.s. over de garantie voor de afname van stroom van windturbines (31510, nr. 20);

- de motie-Zijlstra over aanpassing van de SDE-regeling (31510, nr. 21);

- de motie-Zijlstra/Graus over een cluster van nucleaire kennis in Nederland (31510, nr. 22);

- de motie-Zijlstra over de rangorde betrouwbaar, betaalbaar en schoon bij beleidskeuzes (31510, nr. 23);

- de motie-Graus over de kosten van afbouw van alle subsidies voor windenergie (31510, nr. 24);

- de motie-Graus/Zijlstra over de bouw van een nieuwe kerncentrale (31510, nr. 25);

- de motie-Graus over de uitvoering van de motie-Hessels c.s. (31510, nr. 5) (31510, nr. 26).

(Zie notaoverleg van 17 november 2008.)

De voorzitter:

De motie-Hessels c.s. (31510, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de EU-Energieraad is besloten dat EU-leden overnames van hun gesplitste energiebedrijven door ongesplitste bedrijven mogen blokkeren;

van mening dat een gelijk Europees speelveld voor de Nederlandse energiebedrijven van groot belang is;

verzoekt de regering, de toegekende bevoegdheid maximaal te benutten en overnames van de gesplitste Nederlandse energiebedrijven door ongesplitste bedrijven niet goed te keuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (31510).

De motie-Vendrik c.s. (31510, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet bezig is met een wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam, waarbij een "marktconforme aanpak" wordt gehanteerd om te selecteren welke installatie afgeschakeld wordt bij overproductie;

overwegende dat dit betekent dat bij een overaanbod van stroom de kolencentrales vanwege hun lage marginale kosten en het feit dat af- en weer opregelen van een kolencentrale uren tot dagen in beslag neemt, altijd zullen blijven draaien, ten koste van windturbines;

overwegende dat hiermee het bereiken van de doelstelling voor duurzame energie in gevaar komt, omdat windturbines niet hun maximale productie kunnen realiseren;

verzoekt de regering, in het wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam niet alleen te regelen dat de toegang tot het net wordt gegarandeerd, maar ook dat wordt voorkomen dat productie/levering van stroom van windturbines op enig moment wordt afgekocht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28 (31510).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Hessels c.s. (31510, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hessels c.s. (31510, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hessels c.s. (31510, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jansen/Vendrik (31510, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen/Vendrik (31510, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen/Vendrik (31510, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen/Vendrik (31510, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen/Vendrik (31510, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (31510, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (31510, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (31510, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (31510, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Jansen (31510, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Jansen (31510, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Jansen (31510, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vendrik c.s. (31510, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Zijlstra (31510, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Zijlstra/Graus (31510, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra (31510, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31510, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Zijlstra (31510, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31510, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.