Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-2006nr. 72, pagina 4560-4561

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, houdende het voorstel van (rijks)wet Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen) (30516).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake visie van de regering op de aard van de verzetsgroepen in Irak (23432, nr. 201);

 • een, inzake medewerking berechting van Tayler door het SCSL in Den Haag (28498, nr. 14);

 • een, over de uitbreidingsstrategie van de EU (29803, nr. 19);

 • een, inzake reactie op de uitslag van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland (30300-V en 29933, nr. 119);

 • een, inzake de reactie op de motie van de leden Koenders en Ormel 30300-V, nr. 42 (30300-V, nr. 120);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, over het regeringsbesluit van de VN-missie in Soedan (29237, nr. 38);Lijst van ingekomen stukken

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de Nederlandse inspanningen wederopbouw in Soedan (29237, nr. 37);

twee, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van aanbieding van zeven fiches door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (22112, nr. 432);

 • een, inzake bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (30037, nr. 9);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, inzake kabinetsreactie op het Groenboek over jurisdictiegeschillen (22112, nr. 431);

 • een, ten geleide van het inspectierapport Sanctietoepassing doorlichting van de penitentiaire inrichtingen Amsterdam locaties Het Veer, De Schans, Het Schouw, Demersluis, De Weg (p.i. Over-Amstel en Havenstraat) (24587, nr. 169);

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport van de Raad van Europa inzake het Nederlands asielbeleid (19637, nr. 1042);

 • een, inzake uitvoering motie 19637, nr. 957, nader gewijzigd in motie 19637, nr. 972 (19637, nr. 1043);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over aanpassing van de profielen havo/vwo (30187, nr. 36);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de knelpunten waarmee grensarbeiders geconfronteerd worden (26834, nr. 9);

drie, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, ten geleide van negende jaarrapportage project luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) over het jaar 2005 (25800, nr. 15);

 • een, inzake de financiële gegevens over het project luchtverdedigings- en commandofregatten (25800, nr. 16);

 • een, over de sloop van twee zwaardvisklasse-onderzeeboten te Maleisië (30300-X, nr. 86);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de uitvoeringswet huurprijzen woonruimten (29858, nr. 11);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake de Beleidsnota over de RFID-technologie (30300-XIII, nr. 76);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de uitbraak klassieke varkenspest (KVP) in Noord Rijnland Westfalen (25229, nr. 68);

 • een, over de huidige stand van zaken ontwikkelingen hoogpathogene Aviaire Influenza (28807, nr. 105);

 • een, over de verleende vergunningen voor de uitzaai van mosselen in het natuurmonument Oosterschelde-buitensdijks (29675, nr. 14);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over een eenmalig "opt-out" Europese socialezekerheidsverordening (29689, nr. 80);

een geleidende brief, houdende voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam tot wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (30520);

een geleidende brief, houdende voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verruiming van de aansprakelijkheid voor gedragingen van minderjarigen in de leeftijd van veertien tot achttien jaar (30519);

een brief van het lid Schippers, inzake intrekking van het wetsvoorstel 28158 houdende voorstel van wet van de leden Schippers, Arib, Buijs en Van der Vlies tot wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening in verband met verruiming van de bevoegdheid van apotheekhoudende artsen tot uitoefening van de artsenijbereidkunst (28158, nr. 5).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake de aanbevelingen preadvies Vereniging van Incassoadvocaten;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van afschrift van brief aan Kennedy Van der Laan advocaten;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake uitnodiging werkbezoek wegwerkzaamheden knooppunt Oudenrijn;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de nieuwbouw Vlietland Ziekenhuis;

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake regelgeving burgerluchtvaarthavens en militaire luchthavens.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

5. een brief van de minister van Justitie, inzake reactie op brief van mevrouw Levy inzake toepassing Kinderontvoeringsverdrag 1980.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie, voor vertrouwelijke kennisneming door de leden.

Presidiumbesluit

De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter, alsmede van artikel 12 van dat Boek en van artikel 268 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (30521);

Lijst van ingekomen stukken

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Regels met betrekking tot een bijdrage in de politiekosten bij publieksevenementen (Wet bijdrage politiekosten bij publieksevenementen) (30526);

c. de vaste commissie Verkeer en Waterstaat:

 • - Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) (30523).