Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake benoeming hoofd griffie tot plaatsvervangend griffier (27800).

De voorzitter:

Ik stel voor om in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663 conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven