Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Wet milieubeheer (uitbreiding taak Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) (27791);

Wijziging van de Wet op de waterkering tot aanwijzing van het Markermeer als buitenwater (27799).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de annotatie bij de agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad op 15 en 16 juni 2001 in Gotenburg (21501-20, nr. 160);

 • een, ten geleide van het verslag NAVO Ministeriële Raad (26348, nr. 5);

 • een, over internationaal privaatrecht (27400-V, nr. 77);

twee, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van een voortgangsnotitie over de uitbreiding van de Europese Unie (23987, nr. 6);

 • een, ten geleide van de notitie "De toekomst van de Europese Unie - een nieuwe bijdrage aan het debat" (27407, nr. 9);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over de situatie in het Midden-Oosten (23432, nr. 39);

 • een, ten geleide van een overzicht van het door Nederland in 2000 gevoerde beleid op het gebied van programmahulp, gefinancierd lastens middelen voor ontwikkelingssamenwerking (26433, nr. 32);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) (22112, nr. 198);

vijf, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over criminaliteitspreventie (23490, nr. 194);

 • een, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van de JBZ-raad te Brussel op 28 en 29 mei 2001 (23490, nr. 195);

 • een, over personeelsproblematiek in penitentiaire inrichtingen (24587, nr. 64);

 • een, inzake een gewijzigd amendement van de heer Van Wijmen, nr. 42, op de Wet Raad voor de rechtspraak (27182, nr. 43);

 • een, over Wallagecellen (27400-VI, 24 587, nr. 66);

een, van de ministers van Justitie en van Financiën, inzake zeggenschap in de naamloze vennootschap (25732, nr. 19);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de uitgebrachte adviezen door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 1 juni jl. en van de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming van 31 mei jl. (27062, nr. 15);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over aanbesteding radiobediensysteem (25124, nr. 20);

drie, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, te weten:

 • een, over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de impuls van 90 mln gulden voor veiligheid en leefbaarheid voor de wijken in de grote steden die dit het meest nodig hebben (21062, nr. 102);

 • een, inzake het instellen van een toelatingsregeling voor Antillianen (26283, nr. 12);

 • een, inzake uitstel nota herijking integratiebeleid (27400-VII, nr. 52);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over Education at a Glance (EAG) (27400-VIII, nr. 82);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het kabinetsbeleid inzake uitgifte van frequenties voor digitale ethertelevisie (DVW-T) (24095, nr. 70);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin-raad van 5 juni 2001 te Luxemburg (21501-07, nr. 324);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van het Memorandum of Understanding (MoU) (27400-X, nr. 44);

drie, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, ten geleide van de derde voortgangsrapportage inzake de personele bezetting van de krijgsmacht (26900, nr. 38);

 • een, inzake trekker oplegger combinatie 400 kN en 650 kN (27400-X, nr. 42);

 • een, over het reservistenbeleid (27400-X, nr. 43);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Besluit houdende uitvoering van richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) alsmede richtlijn 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) (Besluit luchtkwaliteit) (27793);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken, voor Grote Steden- en Integratiebeleid, van Verkeer en Waterstaat, voor Ontwikkelingssamenwerking, van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (27801);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over SGM-basisstations (27561, nr. 13);

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van de rapportage over de situatie op de kamermarkt voor studenten (27400-XI, nr. 72);

 • een, ten geleide van een reactie op een advies van de Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheerraad over de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland, architectuurbeleid 2001-2004 (27450, nr. 12);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden 2000 (25924, nr. 7);

 • een, over de voortgang van de procedure A7 zuidelijke ringweg Groningen (26534, nr. 3);

een, van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën, ten geleide van het kabinetsstandpunt inzake het rapport MobiMiles (27455, nr. 6);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake verdeling van de radiofrequenties (24095, nr. 69);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de voorlopige agenda van de Onderzoeksraad die op 26 juni 2001 in Luxemburg zal plaatsvinden (21501-13, nr. 62);

 • een, over de bevindingen op het jaarverslag van Nma en de Dte over het jaar 2000 (27400-XIII, nr. 59);

een, van de minister van Economische Zaken en de staatssecretarissen van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de tussentijdse evaluatie structuurversterkende maatregelen (25434, nr. 5);

vier, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over de wijziging van de marktordening suiker (21501-16, nr. 299);

 • een, ten geleide van de agenda voor een vergadering op 19 en 20 juni 2001 in Luxemburg van de Europese ministers van Landbouw (21501-16, nr. 300);

 • een, ten geleide van het Besluit van 11 mei 2001, houdende wijziging van het Kalverenbesluit (overgangsbepaling) (27794);

 • een, ten geleide van de ontwerpstatuten van de oprichting Stichting Steunfonds-MKZ (27796);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van de agenda voor de vergadering op 18 juni 2001 te Luxemburg van de Raad van Visserijministers (21501-17, nr. 110);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het kabinetsstandpunt op het SER-advies "Arbeidsmobiliteit in de EU" van 16 februari 2001 (27400-XV, nr. 59);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van de "beleidsvisie voor landelijke kenniscentra in de geestelijke gezondheidszorg ex artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen" (25424, nr. 34);

 • een, over maagklachten (27400-XVI, nr. 86);

 • een, inzake de motie nr. 58 betreffende diverse maatregelen te nemen om het tekort aan IC-plaatsen voor pasgeborenen en ernstig zieke kinderen te keren en om de transportmogelijkheden voor ernstig zieke kinderen te verbeteren (27401, nr. 63);

 • een, over verloskunde (27401, nr. 64);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een standpunt op de aangeboden rapporten "Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg, een visie op ontwikkeling" en "Pleegzorg met visie, juridische haken en ogen" (27410, nr. 19);

twee, van het Presidium, te weten:

 • een, inzake mensenrechtenbeleid (27742, nr. 3);

 • een, inzake benoeming hoofd griffie tot plaatsvervangend griffier (27800);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Voorbereiding rampenbestrijding" (27795).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Slowakije inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen;

 • een, inzake aanschaf van defensiematerieel uit Israël;

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen;

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van concept-Hoofdlijnennotitie Onafhankelijk Ongevallenonderzoek;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van Trendcijfers ziekteverzuim 1ste kwartaal 2001;

 • een, inzake onderhandelaarsakkoord;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met het kunstonderwijs;

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake verkoop bergingstanks aan Griekenland;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de jaarverslagen Bodemsanering over 1999 en over 2000;

drie, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport van de commissie Structuurversterking veenkoloniën;

 • een, inzake RIVM/LEI-rapport mestoverschot;

 • een, ten geleide van het rapport van denkgroep-Wijffels;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Inkomenspositie van gehandicapten en chronisch zieken;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake RGO advies antibioticaresistentie;

 • een, ten geleide van het advies van de Gezondheidsraad "Verdediging tegen bioterrorisme".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van C.F. Adamus, ten geleide van een gedicht aan Maxima;

 • een, van De open ankh, inzake gehandicaptenbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissie.

Naar boven