Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Kuijper.

De heer Kuijper (PvdA):

Voorzitter. Vorige week hebben wij gesproken over het wetsvoorstel van collega Van de Camp over bestrijding van het wapengeweld. Ik heb vanochtend een amendement ingediend om de positie van de gemeenteraad te versterken. Ik verzoek u om die reden om heropening van de beraadslaging en om uitstel van de stemmingen die vanmiddag zouden plaatsvinden over het wetsvoorstel van collega Van de Camp.

De voorzitter:

Ik stel de Kamer voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De woordvoerders moeten ervan uitgaan dat de gevraagde heropening woensdagavond zal plaatsvinden.

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie):

Dat betekent dat de heropening na het SUWI-debat zal plaatsvinden. Daar heb ik zelf geen bezwaar tegen, omdat ik een van de woordvoerders ben. Ik heb echter vernomen dat het een heel kort debat wordt. Is het mogelijk om dit op een ander tijdstip die dag, misschien ter afwisseling van het SUWI-debat, te laten plaatsvinden? Ik houd het niet voor onmogelijk dat wij ergens tussen tien en elf uur 's avonds nog een paar minuten bij elkaar moeten komen voor het initiatiefwetsvoorstel van de heer Van de Camp en het amendement van de heer Kuijper.

De voorzitter:

Dank voor uw bezorgdheid voor de woordvoerders die niet ook woordvoerder bij het SUWI-debat zijn. Ik moet het even nader bekijken. Ik kan op dit moment geen precies voorstel doen, want het is natuurlijk ook afhankelijk van de agenda van de minister.

Het woord is aan de heer Van Oven.

De heer Van Oven (PvdA):

Voorzitter. Wij zouden vandaag stemmen over het wetsvoorstel inzake toezeggingen aan getuigen in strafzaken (26294). Ik heb gisteren nog een nieuw amendement ingediend. Ik verzoek u daarom om een korte heropening en om uitstel van de stemmingen.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ook deze heropening zal morgenavond plaatsvinden. Voordat de heer Van Middelkoop of iemand anders komt met het begrijpelijke verzoek om het te koppelen aan de vorige heropening, zeg ik dat het tijdstip nader bekeken zal worden. Op dit moment is het uitgangspunt dat de heropening morgenavond zal plaatsvinden. De Kamer krijgt nog definitief bericht over het tijdstip.

Het woord is aan de heer Feenstra.

De heer Feenstra (PvdA):

Voorzitter. Vorige week woensdag hebben wij een algemeen overleg gehad over het stoffenbeleid in het kader van de SOMS-nota. De PvdA-fractie vraagt u om een plenaire voortzetting van dat overleg mogelijk te maken.

De voorzitter:

Dit debat zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Het woord is aan mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik vraag de minister en de staatssecretaris van VROM om een brief over de mogelijke sloop en nieuwbouw van de ministeries van BZK en Justitie. De aanleiding voor het verzoek om deze brief is het klaarblijkelijke voornemen van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag om over te gaan tot sloop van beide ministeries. Dat hebben wij kunnen lezen in de Haagsche Courant van 15 juni. Aan de bewindslieden van VROM wil ik vanwege hun verantwoordelijkheid voor de Rijksgebouwendienst en het beleid inzake Duurzaam bouwen drie vragen stellen.

1. Ondersteunen zij de plannen van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag om zowel beide departementen als het woongebouw de Zwarte Madonna te slopen?

2. Willen zij in de brief uiteenzetten welke meerkosten aan deze plannen zijn verbonden in vergelijking met de renovatie van bestaande gebouwen?

3. Hoe relateren zij een eventuele sloop aan het DuBo-beleid van het ministerie van VROM en dat van de Rijksgebouwendienst in het bijzonder?

Voorzitter. Ik zou deze brief graag donderdag krijgen, omdat ik heb begrepen dat hierover vrijdag in het kabinet wordt gesproken, zodat wij voor die tijd in de Kamer nog een afweging kunnen maken.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Giskes.

Mevrouw Giskes (D66):

Voorzitter. Zo'n twee weken geleden is er een AO geweest over de Betuwelijn en ik verzoek u, het verslag daarvan op de agenda te plaatsen. Het heeft overigens geen gierende haast.

De voorzitter:

Ik zal daarover op een later tijdstip een voorstel doen.

Naar boven