Aan de orde zijn de stemmingen over zeven moties, ingediend in het debat over het Vuurwerkbesluit, te weten:

- de motie-Feenstra c.s. over een classificatiesysteem voor geïmporteerd vuurwerk (27400 XI, nr. 73);

- de motie-Feenstra c.s. over een oplossing voor geleden schade door provincies en gemeenten (27400 XI, nr. 74);

- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over ondergrondse opslag van professioneel vuurwerk (27400 XI, nr. 75);

- de motie-Th.A.M. Meijer over een plan van aanpak voor sanering en verplaatsing van vuurwerkinrichtingen (27400 XI, nr. 76);

- de motie-Th.A.M. Meijer over de verkoop van consumentenvuurwerk (27400 XI, nr. 77);

- de motie Th.A.M. Meijer over een onderzoek naar criteria in het Vuurwerkbesluit (27400 XI, nr. 78);

- de motie-Udo c.s. over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het Vuurwerkbesluit (27400 XI, nr. 79).

(Zie vergadering van 12 juni 2001.)

De voorzitter:

De motie-Feenstra c.s. (27400-XI, nr. 73) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, binnen het kader van het Vuurwerkbesluit ten spoedigste:

  • - een sluitend systeem voor classificatie en controle voor geïmporteerd vuurwerk op te zetten;

  • - het massa-explosievuurwerk van de categorie 1.1 en 1.2 van de markt te nemen,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 83 (27400-XI).

De motie-Udo c.s. (27400-XI, nr. 79) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitvoering van het Vuurwerkbesluit ten aanzien van consumentenvuurwerk in de praktijk niet mag leiden tot een toename van illegaliteit en als zodanig tot nieuwe vormen van onveiligheid;

constaterende dat over de uitgangspunten, maatregelen en effecten vooralsnog uiteenlopende adviezen en opvattingen bestaan, zoals onder meer blijkt uit de adviezen van TNO-PML en van de brandweer;

overwegende dat provincies en gemeenten verantwoordelijk worden voor de regulering van het consumentenvuurwerkbeleid en dat het om die reden noodzakelijk is dat overleg met IPO en VNG wordt gevoerd;

constaterende dat het nu voorliggende conceptbesluit nog moet worden omgezet in een definitief besluit;

verzoekt de regering, de Kamer binnen twee maanden nader te informeren over:

  • - het overleg met IPO en VNG inzake uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het vuurwerkbesluit;

  • - het advies van de brandweer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (27400-XI).

In stemming komt de gewijzigde motie-Feenstra c.s. (27400-XI, nr. 83, was nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Feenstra c.s. (27400-XI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser c.s. (27400-XI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Th.A.M. Meijer (27400-XI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Th.A.M. Meijer (27400-XI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie Th.A.M. Meijer (27400-XI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Udo c.s. (27400-XI, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven