Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen, te weten:

- de motie-Balkenende over het aanwenden van de inkomstenmeevallers voor de reductie van de staatsschuld en investeringen in de samenleving (26800 IXA, nr. 5);

- de motie-Van Dijke over de arbeidsparticipatie van ouderen (26800 IXB, nr. 9).

(Zie vergadering van 6 oktober 1999.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Balkenende stel ik voor, zijn motie (26800-IXA, nr. 5) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Dijke.

De heer Van Dijke (RPF):

Voorzitter! Gelet op het gestelde door de minister dat hij de Kamer een brief op dit punt doet toekomen, trek ik mijn motie (26800-IXB, nr. 9) in.

Naar boven