Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen (26513).

(Zie vergadering van 7 oktober 1999.)

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A t/m E worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Ross-van Dorp (stuk nr. 7) tot het laten vervallen van onderdeel F.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G t/m K worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen achteraf over de onderwerpen waarover zojuist is gestemd. Zoals ik al vaker heb gezegd, hoort hier ook nog aandacht voor te zijn.

Hoeksche Waard

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter! Ik leg een stemverklaring af over de motie-Duivesteijn c.s. (25180, nr. 106). De SGP-fractie heeft niet voor die motie gestemd. Wij vinden dat met de aanwijzing van de Hoeksche Waard als nationaal landschap onnodig wordt vooruitgelopen op de discussie bij de vijfde nota ruimtelijke ordening. Bij die nota kan grondiger dan nu het geval is geweest, worden ingegaan op de vraag op welke wijze de landschappelijke waarden van het gebied toereikend kunnen worden beschermd.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven