Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) (26820);

Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de gelijkstelling van stadsregio's met een provincie (26826);

Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 237) en de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen (26831).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van een reactie op een aantal onderwerpen betreffende de ICT (26800, nr. 32);

 • een, ten geleide van een overzicht van de grote massamediale voorlichtingscampagnes die de ministeries van plan zijn in 2000 uit te voeren (26800-III, nr. 5);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake kleine wapens (26301, nr. 14);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de toerekening van de kosten van de opvang asielzoekers (26800, nr. 33);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 131);

een, van de minister van Justitie, over de mogelijkheid om artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) van toepassing te laten na inwerkingtreding van het wetsvoorstel opheffing algemeen bordeelverbod (25437, nr. 20);

een, van de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000-2003 (26816);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het rapport "Interdisciplinaire samenwerking door notarissen"(23706, nr. 39);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake financiële activiteiten provincie Zuid-Holland (26721, nr. 2);

 • een, inzake Vertrouwen in verantwoordelijkheid Integriteit van het openbaar bestuur Management- en personeelsontwikkeling Rijksdienst (26806);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het plan van aanpak voor de evaluatie van het proefproject in de Startregio C2000 (25124, nr. 11);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het voortbestaan van het Pinetum Blijdenstein te Hilversum (25608, nr. 20);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over implementatie vernieuwing voortgezet onderwijs (24578, nr. 22);

 • een, over de 3%-norm (26565, nr. 4);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de agenda voor de Ecofin-raad van 8 oktober 1999 (21501-07, nr. 263);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van "Standpunt over de Noord-Oostelijke Verbinding" (22589, 26373, nr. 152);

 • een, ten geleide van de 7de voortgangrapportage van het project Betuweroute conform de procedureregeling "Controle grote projecten" (22589, nr. 153);

 • een, ten geleide van de beleidsbrief vervoersmanagement (23653, nr. 5);

 • een, inzake ontwikkeling Nationale Luchthaven Lange Termijn (26 835);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de definitieve goedkeuring van het project Expertisenetwerk meervoudig ruimtegebruik (EMR) uit de Investeringsimpuls voor de kennisinfrastructuur voor de periode 1999-2002 (25017, nr. 24);

 • een, ten geleide van een reactie op het artikel "Consument geen baat bij vrije stroom" (26800, nr. 34);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het besluit van het kabinet inzake de selectie van doelstelling 2-gebieden in Nederland (21062, nr. 82);

 • een, ten geleide van het verslag van de informele bijeenkomst van EU-handelsministers d.d. 1 oktober 1999 te Florence (25074, nr. 15);

een, van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over herziening van het structuurschema Groene ruimte (22880, nr. 41);

een, van de staatssecretarissen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de reactie op het advies van de Raad voor het landelijk gebied met de titel "Voor een open toekomst"(26401, nr. 15);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2000 (26814);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake de kosten van vernietiging van SRM (26357, nr. 15);

 • een, inzake de bestemming van de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering (26368, nr. 7);

 • een, over hyperthermie (26800-XVI, nr. 4);

 • een, ten geleide van het kabinetsstandpunt inzake RMO en RVZ-advies Zorgarbeid (26800-XVI, nr. 5).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het ontwerpwerkprogramma 2000;

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van het besluit van 25 augustus 1999, houdende het opnemen van een bepaling van wederzijdse erkenning in het Besluit tandartspraktijken milieubeheer;

 • een, ten geleide van de rapportage "Smeltpot, een onderzoek naar ongeschikte afvalstoffen bij vetsmelterijen";

 • een, inzake doorrekening Uitvoeringsnota Klimaatbeleid door RIVM, ECN en CPB;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het advies internationaal goederenvervoer van de Raad voor verkeer en waterstaat.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende adressen:

een, van mevrouw A. Zanzan te Dordrecht, met betrekking tot kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1997;

een, van mevrouw M. van ter Toolen te Haarlem, met betrekking tot kwijtschelding van naheffingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1996 en 1997;

een, van R. Achalhi te 's-Gravenhage, met betrekking tot een machtiging tot voorlopig verblijf;

een, W.H.C. van Gils te Breda, met betrekking tot een betalingsregeling;

een, van L. Ali te Rotterdam, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

5. de volgende brieven:

een, van de Commissie bescherming en ontwikkeling, ten geleide van reactie op Belvedère;

een, van H.J. Hoogeveen, inzake vonnis in kort geding van 5 november 1998;

een, van E. Queijsen, inzake verkrachters;

 • een, van W. de Jong, inzake de lijfrentepremies koopsompolissen c.q. oudedagsvoorzieningen;

een, van G.K. Verboom, inzake kabinet Kok.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven