Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet (26435), en over:

- de gewijzigde motie-Eisses-Timmerman c.s. over budgettaire problemen bij uitvoering van de WVG (26435, nr. 23);

- de motie-Weekers c.s. over het functioneren van de RIO's (26435, nr. 16);

- de motie-Weekers c.s. over een landelijk klachtenmeldpunt (26435, nr. 17);

- de motie-Spoelman c.s. over wetten en regelingen m.b.t. mensen met een chronische ziekte of handicap (26435, nr. 18);

- de motie-Lambrechts c.s. over het sneller afhandelen van WVG-aanvragen (26435, nr. 19);

- de motie-Lambrechts c.s. over een nadere omschrijving van het begrip zorgplicht 26435, nr. 20);

- de motie-Lambrechts c.s. over sociale hulphonden (26435, nr. 21);

- de motie-Harrewijn/De Wit over extra toevoegingen aan het Gemeentefonds (26435, nr. 22).

(Zie vergadering van 7 oktober 1999.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Eisses-Timmerman (CDA):

Voorzitter! Alvorens wij gaan stemmen over de moties en amendementen, wil mijn fractie graag een stemverklaring afleggen met betrekking tot de motie op stuk nr. 20 van mevrouw Lambrechts en het amendement op stuk nr. 10 van mevrouw Spoelman.

Ik begin met de motie op stuk nr. 20. In de toelichting wordt ervan uitgegaan dat een nadere omschrijving van de zorgplicht noodzakelijk is. Mijn fractie vindt het te vroeg om voor dat traject te kiezen. Er zijn te veel risico's aan verbonden om nu die weg op te gaan. Ook vinden wij dat er veel meer mogelijkheden zijn en dat die onderzocht moeten worden. Ik noem integratietegemoetkoming, het oormerken van gelden of het vergroten van financiële middelen. Mijn fractie wil niet terug naar centralisatie. Wij hebben dan ook sterk de behoefte om op basis van de evaluatie de zaak wat de WVG betreft nader te bekijken en wij zullen tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Er heerst enige verwarring. U had het over het amendement op stuk nr. 10, maar dat bestaat niet meer. Het is nu het amendement op stuk nr. 24 geworden.

Mevrouw Eisses-Timmerman (CDA):

Op dat amendement doelde ik, mevrouw de voorzitter!

Ook mijn fractie vindt cliëntenparticipatie van groot belang voor een effectief WVG-beleid, maar in het amendement op stuk nr. 24 worden tal van verplichtingen wettelijk vastgelegd, zonder dat daar middelen tegenover staan. Wel nieuwe verplichtingen, maar het budget verandert niet. Wij vinden dat eerst de evaluatie moet worden afgewacht voordat overgegaan wordt tot een wettelijke aanpassing. Wij zullen dan ook tegen dit amendement stemmen.

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Spoelman (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Spoelman (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Spoelman (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Spoelman (stuk nr. 24), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m F worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Eisses-Timmerman c.s. (26435, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (26435, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (26435, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spoelman c.s. (26435, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (26435, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (26435, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (26435, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Harrewijn/De Wit (26435, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven