Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 37, pagina 2703-2704

Aan de orde zijn de stemmingen over acht moties, ingediend tijdens het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de PKB ruimtelijk beleid, te weten:

- de motie-Duivesteijn c.s. over meer ruimte voor individueel opdrachtgeverschap (25180, nr. 85);

- de motie-Van Gent over de bebouwing in nieuwe landgoederen (25180, nr. 86);

- de motie-Van Gent over hoge bebouwingsdichtheid op bedrijfsterreinen (25180, nr. 87);

- de motie-Van Gent over duurzaamheid van bedrijfsterreinen (25180, nr. 88);

- de motie-Van Gent over restrictief beleid t.a.v. ruimtebeslag door verstedelijking (25180, nr. 89);

- de motie-Verbugt over ruimte voor werklocaties (25180, nr. 90);

- de motie-Ravestein c.s. over meer woningen binnen de bebouwingscontouren in het Groene Hart (25180, nr. 91);

- de motie-Van der Staaij over de binnenvaart (25180, nr. 92).

(Zie vergadering van 8 december 1998.)

De voorzitter:

De motie-Verbugt/Leers (25180, nr. 90) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

'verzoekt de regering samen met de betreffende provincies te inventariseren of, waar en hoe er zo spoedig mogelijk ruimte voor werklocaties kan worden gevonden en zo nodig nog voor de herijking van de Vinex in 2000 maatregelen te nemen,'.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93 (25180).

De motie-Ravestein c.s. (25180, nr. 91) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

'verzoekt de regering de mogelijkheden te bezien om, bij herstructurering, binnen de bebouwingscontouren meer woningen toe te staan,'.

Naar mij blijkt wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (25180).

De motie-Van der Staaij (25180, nr. 92) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

verzoekt de regering om in hoofdstuk III.2: 'geleiding van de Mobiliteit' de één na laatste zin van de toegevoegde beleidsuitspraak 2.9 te wijzigen in: 'Deze bedrijfsterreinen worden bij voorkeur gesitueerd bij terminals die vanuit ruimtelijk oogpunt goed liggen en die goed via de weg, vaar- of spoorweg ontsloten zijn',.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95 (25180).

In stemming komt de motie-Duivesteijn c.s. (25180, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (25180, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (25180, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (25180, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (25180, nr. 89).

De voorzitter:

Ik stel vast, dat de uitslag onduidelijk is en dat derhalve hoofdelijk zal moeten worden gestemd.

Tegen stemmen de leden: Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Schutte, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Voorhoeve, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Brood, Buijs, Van de Camp, Cornielje, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer en Kamp.

Vóór stemmen de leden: Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Poppe, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bos, Bussemaker, De Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich, Van Dok-van Weele, Duivesteijn, Duijkers, Feenstra, Van Gent, Giskes, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Van der Hoek en Hoekema.

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met 71 tegen 69 stemmen is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verbugt/Leers (25180, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ravestein c.s. (25180, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Staaij (25180, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.