Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over de thuiszorg, te weten:

- de motie-Marijnissen c.s. over de ziekenhuisgerelateerde thuiszorg (23235, nr. 37);

- de motie-Marijnissen c.s. over de eigen bijdrage voor het onderdeel kruiswerk (23235, nr. 38);

- de motie-Mulder-van Dam c.s. over een onderzoek naar de gang van zaken binnen de thuiszorg (23235, nr. 39);

- motie-Van Boxtel c.s. over een eigen bijdrage voor ziekenhuisgerelateerde thuiszorg (23235, nr. 41);

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (23235, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (23235, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie is verworpen met dezelfde stemverhouding als de vorige.

In stemming komt de motie-Mulder-van Dam c.s. (23235, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de groep-Nijpels, het CDA, de RPF, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Boxtel c.s. (23235, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven