Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over landelijke politieopleidingen en het beleidsplan politie, te weten:

- de motie-Gabor c.s. over het streven naar 25% vrouwen in executieve functies bij de politie (25016, nr. 19);

- de motie-Oedayraj Singh Varma c.s. over bestrijding van de criminaliteit op het gebied van milieu en flora en fauna (25016, nr. 21).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Gabor c.s. (25016, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, het CDA, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Oedayraj Singh Varma c.s. (25016, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, het CDA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de PvdA, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Collega's, ik wens u een goed reces toe.

Sluiting 19.00 uur

Naar boven