Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen over associatieakkoorden, te weten:

- de motie-Woltjer c.s. over jaarlijkse rapportage inzake de mensenrechtensituatie in de Middellandse-Zeelanden (25036, nr. 6);

- de gewijzigde motie-Sipkes/Woltjer over de mensenrechtenclausule (25036, nr. 9).

(Zie vergaderingen van 5 en 19 maart 1997.)

In stemming komt de motie-Woltjer c.s. (25036, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het GPV, de SGP en de RPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De gewijzigde motie-Sipkes/Woltjer (25036, nr. 9) is in die zin nader gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten de grondslag dient te vormen van het interne en externe beleid van de verdragspartijen bij de Euro-Mediterrane overeenkomsten, waarbij een associatie tot stand gebracht wordt tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de partnerlanden in het Middellandse-Zeegebied anderzijds;

van mening, dat de term "respect voor de mensenrechten" in de essentieelonderdeelclausule in deze overeenkomsten de door betreffende partijen geratificeerde mensenrechtenverdragen en internationaal humanitair recht, voorzover het betreft schendingen van de mensenrechten, incorporeert;

tevens van mening, dat de tevens in deze overeenkomsten opgenomen veiligheidsclausule wordt beperkt door het internationale recht en bovengenoemde mensenrechten clausule;

verzoekt de regering deze meningen uit te dragen en tevens Raad en Commissie te bewegen deze visie over te nemen en als leidraad bij de uitvoering van de overeenkomsten te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (25036).

Ik breng deze nader gewijzigde motie, die al is vermenigvuldigd en rondgedeeld, in stemming.

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, de VVD, het GPV, de SGP en de RPF tegen deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven