Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van, onder meer, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van gezamenlijk gezag voor een ouder en zijn partner en van gezamenlijke voogdij (23714), en over:

- de motie-M.M. van der Burg/Soutendijk-van Appeldoorn over scheidingsbemiddeling (23714, nr. 22).

(Zie vergadering van 13 maart 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat de heer Dittrich zijn amendement (stuk nr. 21) intrekt.

De aanhef van artikel I en de onderdelen A en B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich/J.M. de Vries (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD en de PvdA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich/J.M. de Vries (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D t/m Ea worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich (stuk nr. 15, I) ter invoeging van een nieuw onderdeel Eaa.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 15 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel Eb, de aanhef van onderdeel F en het eerste lid van artikel 253t worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-M.M. van der Burg c.s. (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, het GPV, de SGP en de RPF tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid van artikel 253t, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-M.M. van der Burg c.s. (stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Soutendijk-van Appeldoorn (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-J.M. de Vries c.s. (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het derde lid van artikel 253t, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-J.M. de Vries c.s. (stuk nr. 25), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vierde en vijfde lid van artikel 253t worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 253t wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 253u en het eerste en tweede lid van artikel 253v worden zonder stemming aangenomen.

Het derde lid van artikel 253v, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 15, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vierde lid van artikel 253v, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 15, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid van artikel 253v, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 15, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde lid van artikel 253v wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 253v wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-J.M. de Vries c.s. (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 253w, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-J.M. de Vries c.s. (stuk nr. 24, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 253x en 253y worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat de onderdelen G en H zijn vervallen.

Onderdeel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-J.M. de Vries c.s. (stuk nr. 24, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Ia t/m CC worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP en de RPF tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Op verzoek van mevrouw Van der Burg stel ik voor, haar motie (23714, nr. 22) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven