Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de liberalisering mediawetgeving, te weten:

- de motie-Verhagen/Stellingwerf over basis-, standaard- en pluspakketten (24808, nr. 34).

(Zie vergadering van 18 maart 1997.)

In stemming komt de motie-Verhagen/Stellingwerf (24808, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, het GPV, de SGP, de RPF en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven