Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de liberalisering van de mediawetgeving (24808), en over:

- de motie-Van Zuijlen c.s. over cross-ownership in de mediasector (24808, nr. 29);

- de motie-Van Zuijlen c.s. over Nozema (24808, nr. 30);

- de motie-Verhagen c.s. over het toezicht op de toegang tot de kabel (24808, nr. 32);

- de motie-Verhagen/Stellingwerf over het veilen van frequenties (24808, nr. 33);

- de motie-Verhagen c.s. over Radio Nederland Wereldomroep (24808, nr. 35);

- de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. over programmaraden (24808, nr. 36);

- de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. over de omroepgegevens (24808, nr. 37);

- de motie-H.G.J. Kamp c.s. over voorwaarden voor een veiling (24808, nr. 38);

- de motie-H.G.J. Kamp c.s. over een tijdelijke voorziening voor FM-frequenties (24808, nr. 39);

- de motie-De Koning c.s. over het publiek domein in de informatievoorziening (24808, nr. 40);

- de motie-Roethof c.s. over het vrijmaken van frequentieruimte (24808, nr. 42).

(Zie vergadering van 18 maart 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat mevrouw Van Zuijlen haar amendement (stuk nr. 16) intrekt.

De onderdelen A t/m L van artikel I, het begin van onderdeel M en de artikelen 57 en 57b worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verhagen (stuk nr. 49, I) tot het doen vervallen van artikel 57c.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, het GPV, de SGP en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 57c wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Stellingwerf/Van der Vlies (stuk nr. 47) tot invoeging van een artikel 57ca.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF en de SP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 57d en 57e worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel M wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen N t/m P worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 23) tot invoeging van een onderdeel Pa.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De onderdelen Q t/m EE, het begin van onderdeel FF en de artikelen 82a t/m 82d worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 82e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 43), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 50, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, de VVD, het GPV, de SGP, de RPF, D66, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 50 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 82f, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 50, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 82g t/m 82j worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 82k, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 24, I) en het gewijzigde amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 82l, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel FF wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen GG t/m PPa worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 48) tot invoeging van een onderdeel PPb.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het GPV, de SGP, de RPF, de PvdA en Groenlinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De onderdelen QQ en RR worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel II en de onderdelen A t/m C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Koning/Van Zuijlen (stuk nr. 44, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Dat dit gewijzigde amendement is aangenomen, houdt niet in dat dit ook geldt voor het andere op stuk nr. 44 voorkomende amendement. U moet maar van mij aannemen dat dat zo is.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Koning/Van Zuijlen (stuk nr. 44, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E t/m G en de aanhef van onderdeel H worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 22e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (stuk nr. 24, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Stellingwerf (stuk nr. 45) tot wijziging van het gewijzigde amendement-De Koning/Van Zuijlen (stuk nr. 44, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, de VVD, D66, het GPV, de SGP en de SP voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Koning/Van Zuijlen (stuk nr. 44, II) tot invoeging van artikel 22ea.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 22f, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel H wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I en J worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III en IIIb worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. een artikel IIIc is ingevoegd.

Artikel IV wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 15, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel VI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zuijlen c.s. (stuk nr. 15, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Zuijlen c.s. (24808, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Zuijlen c.s. (24808, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, het CDA, het GPV, de SGP, de RPF en de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhagen c.s. (24808, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de CD, het CDA, het GPV, de SGP, de RPF en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhagen/Stellingwerf (24808, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, het CDA, het AOV, het GPV, de SGP, de RPF, de groep-Nijpels en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhagen c.s. (24808, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (24808, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (24808, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de VVD, D66, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-H.G.J. Kamp c.s. (24808, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, het CDA, het GPV, de SGP, de RPF en GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-H.G.J. Kamp c.s. (24808, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, het CDA, de SGP en GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Koning c.s. (24808, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV en de RPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roethof c.s. (24808, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, de VVD, D66, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven