Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (verruiming mogelijkheden asbestemming) (25272).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 18 maart 1997 het haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstel van wet, gedrukt onder nummer 25000-V, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Justitie, te weten:

  • een, over het volgrecht van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (22112, nr. 81);

  • een, over het zogenaamde "stalken" (25000-VI, nr. 40);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, inzake zelfstandige bestuursorganen (25268, nr. 2);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het verslag van de Raad van de Europese Unie (milieu) van 2 en 3 maart 1997 te Brussel (21501-08, nr. 59);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over houtcertificering en duurzaam bosbeheer (25273);

een, van de Nationale ombudsman, ten geleide van het Jaarverslag 1996 (25275).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld; Lijst van ingekomen stukken

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de Gymnich-bijeenkomst in Apeldoorn;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Besluit Adviescommissie brede heroverweging loodswezen;

een, van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid, ten geleide van de Nationale rapportage Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over de Invoering Wet op de orgaandonatie;

  • een, over toelating geneesmiddelen tot het pakket.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (verruiming mogelijkheden asbestemming) (25272);

b. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

- het wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Kaderwet LNV-subsidies) (25265).

Naar boven