Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (25046), en over:

- de motie-Zijlstra c.s. over een samengaan van Groningen en Drenthe (25046, nr. 19);

- de motie-Zijlstra/Hoekema over evaluatie van het convenant "Regio Groningen-Assen" (25046, nr. 20);

- motie-Hoekema/Zijlstra over een grenscorrectie tussen Groningen en Drenthe (25046, nr. 21).

(Zie vergadering van 19 maart 1997.)

In stemming komt het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, de VVD, het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de SGP, de RPF, het AOV, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, II en III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, VII en VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, IX), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikelen 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, X), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 11 t/m 13 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verhagen c.s. (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, het CDA, het GPV, de SGP, de RPF, D66, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De kaart behorende bij het wetsvoorstel, zoals zij is gewijzigd door de aanneming van het amendement-H.G.J. Kamp/Verhagen (stuk nr. 14, XI) en het amendement-Verhagen c.s. (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP en GroenLinks tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (25046, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra/Hoekema (25046, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoekema/Zijlstra (25046, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Verhagen (CDA):

Voorzitter! Gelet op de vrij krachtige uitspraken van de provinciale staten van Drenthe en de provinciale staten van Groningen inzake de mogelijkheden of, beter gezegd, onmogelijkheden van een fusie tussen Groningen en Drenthe, vraag ik de staatssecretaris wat zij met de motie-Zijlstra c.s. zal doen.

Staatssecretaris Van de Vondervoort:

Voorzitter! Beide provincies hebben hierover opvattingen, maar ik heb op dit moment op de eerste plaats te maken met de opvatting van de Kamer. Ik ben van plan die motie uit te voeren.

Naar boven