Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 24, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd (32439);

Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer (32841);

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (33157);

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (33341);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33351);

Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108) (33414);

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33436);

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) (33465);

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (33570).

Deze wetsvoorstellen worden in handen gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Wijzigingen in Bijlage III bij de Overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973 (griffienr. 152633);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 16 januari 2013 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (Trb. 2013, 35), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 152632);

een, van alsvoren, voor de implementatie van de solidariteitsclausule (griffienr. 152303.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken ('Gymnich') van 22 en 23 maart 2013 (griffienr.152456.02);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling en aanbeveling, Sociaal investeringspakket (griffienr. 152621);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake rapportage Vreemdelingenketen januari-december 2012 (griffienr. 152629);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verzamelbrief aan gemeenten 2013 – 1 (griffienr. 152634).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van G.P.M.M., inzake schrappen godslasteringen (griffienr. 151952.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van C.C.J.V. te L., inzake misbruik van BSN nummers en kopie vragen van ID-bewijzen (griffienr. 152640).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J.R. te V., inzake Volksbos in plaats van Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.16);

een, van R.P. te V., inzake Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.17);

een, van R.O., te A., inzake alsvoren (griffienr. 152597.18);

een, van M.P., inzake alsvoren (griffienr. 152597.19);

een, van J.M., inzake alsvoren (griffienr. 152597.20);

een, van G.v.d.H. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.21);

een, van E.B. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.22);

een, van B.d.L. te S., inzake alsvoren (griffienr. 152597.23);

een, van fam. d.M. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.24);

een, van fam. F.J.N. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.25);

een, van A.G.A. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.26);

een, van K.v.d.K. en A.H. te M., inzake Volksbos (griffienr. 152597.27);

een, van C.H. en M.B. te D., inzake Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.28);

een, van E.d.J. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.29);

een, van prof. dr. J.P. te L., inzake alsvoren (griffienr. 152597.30);

een, van N. en K.H. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.31);

een, van H.E. en H.K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.32);

een, van I.d.L. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.33);

een, van A.v.D. te M., inzake alsvoren (griffienr. 152597.34).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.