Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 24, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 16 april 2013:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 (33400-XIII);

b. het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 16 april 2013:

Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische raad (33481);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 april 2013:

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) (33262);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 7 mei 2013:

Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) (33319);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 7 mei 2013:

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) (33054);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 28 mei 2013:

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) (33126);

g. de plenaire behandeling van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 maart 2013 en de bijbehorende nota "Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland" (CII) te doen plaatsvinden op 18 juni 2013;

h. de Algemene politieke beschouwingen te doen plaatsvinden op 15 oktober 2013;

i. de Algemene financiële beschouwingen te doen plaatsvinden op 19 november 2013;

j. het voorbereidend onderzoek van het Belastingplan 2014 c.a. door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 3 december 2013 (onder voorbehoud) en de plenaire behandeling op 16 en 17 december 2013.