8 Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende moties en de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 4 december 2012:

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders) (32529);

Motie van het lid Ester c.s. over verbetering van de pleegvergoeding aan pleegouders (32529, J);

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) (33025);

Motie van het lid Postema c.s. over wat moet worden verstaan onder "assurance" (33025, H);

Motie van het lid Postema c.s. over inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 68 onderdeel Ba (33025, I);

Motie van het lid Knip c.s. over de verplichte roulatie (33025, J);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 4 december 2012:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) (33402);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) (33403);

Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) (33406);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 4 december 2012:

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) (33405);

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (33407);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 februari 2013 in plaats van op 17/18 december 2012:

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet (32641).

Naar boven