Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333025 nr. H

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

H MOTIE VAN HET LID POSTEMA C.S.

Voorgesteld 27 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de toelichting bij het amendement Plasterk c.s. (33025, nr. 18) onder de daar bedoelde controlediensten mede wordt verstaan «de verstrekking van assurance met betrekking tot het directieverslag, het verslag corporate governance, het verslag risicomanagement en het verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen»,

overwegende, dat er mogelijk onduidelijkheid kan zijn over de interpretatie van deze tekst uit de toelichting,

stelt voor de wetsgeschiedenis van het wetsvoorstel vast, dat onder de genoemde assurance moet worden verstaan «controlediensten gericht op het verstrekken van zekerheid over de door de gecontroleerde cliënt verstrekte informatie ten behoeve van externe gebruikers van deze informatie alsook ten behoeve van de raad van commissarissen, zoals bedoeld in de genoemde verslagen»

en gaat over tot de orde van de dag.

Postema

Koffeman

Reuten

Van Strien

De Boer