6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep) ( 33025 ).

(Zie vergadering van 27 november 2012.)

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Postema het woord wenst.

De heer Postema (PvdA):

Voorzitter. We hebben vorige week bij de behandeling van de Wet op het accountantsberoep uitvoerig met de minister van Financiën gesproken over de invoeringstermijn van de verplichte kantoorroulatie. Wij menen dat de afspraken daarover niet duidelijk genoeg kunnen zijn. We willen de minister vragen om ons de gedane toezeggingen per brief te laten toekomen. Indien dat gebeurt, kunnen wij volgende week stemmen over de wet en de moties die aan de wet zijn verbonden. Dat voorstel zou ik de Kamer willen doen.

De voorzitter:

Dank. Het voorstel is om de stemming over het wetsvoorstel en de bijbehorende moties aan te houden tot volgende week in afwachting van een nog te ontvangen schriftuur van de minister van Financiën. Kan de Kamer daarmee instemmen? Ik constateer dat dit het geval is. Dan houden wij de stemming over het wetsvoorstel en de bijbehorende moties aan tot volgende week.

Naar boven