5 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders) ( 32529 ),

te weten:

  • - de motie-Ester c.s. over verbetering van de pleegvergoeding aan pleegouders (32529, letter J).

(Zie vergadering van 27 november 2012.)

De voorzitter:

De heer Ester heeft het woord gevraagd over zijn motie.

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij kijken terug op een goed en plezierig debat vorige week met de beide staatssecretarissen. Over de motie het volgende. De staatssecretaris heeft een heel duidelijke toezegging gedaan. Hij legt zichzelf de inspanningsverplichting op om te kijken of het mogelijk is om per 1 maart volgend jaar een verbetering van de financiële vergoeding te realiseren binnen de budgettaire kaders. In dat licht houden wij de motie aan.

De voorzitter:

Op verzoek van het lid Ester stel ik voor, zijn motie (32529, letter J) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven