4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders) ( 32529 ).

(Zie vergadering van 27 november 2012.)

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die bij deze stemmingen aanwezig is, van harte welkom. De staatssecretaris van Financiën is er niet bij. Hij is aan de overkant.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? De heer Vliegenthart heeft dat nog niet gedaan. Hij maakt nu de tocht naar Canossa. Shame on you!

De heer Vliegenthart (SP):

U weet toch hoe het met de paus afliep?

De voorzitter:

Precies. Daarom zeg ik het ook. Alle leden hebben nu de presentielijst getekend.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Quik-Schuijt (SP):

Voorzitter. We zijn met beide staatssecretarissen een heel eind gekomen. We zijn in een goede sfeer tot praktische afspraken gekomen waar het veld heel blij mee is. Uit een oogpunt van kwaliteit van wetgeving, waar deze Kamer voor moet staan, is er op dit wetsvoorstel nog wel het nodige af te dingen. Er is een nieuwe wet in de maak. De huidige Wet op de jeugdzorg moet op de schop en gaat worden vervangen door een nieuwe jeugdwet. Naar onze mening moet in de nieuwe jeugdwet worden vastgelegd, ten eerste dat pleegouders recht hebben op een kostendekkende vergoeding, ten tweede dat de verplichte begeleiding van pleegouders niet van toepassing is op pleegoudervoogden en ten derde dat de pleegvergoeding voor pleegoudervoogden niet afhankelijk is van een indicatiebesluit en de uitbetaling daarvan beter aan de Sociale Verzekeringsbank kan worden opgedragen. Een aanbieder van pleegzorg is immers geen betaalkantoor. In het vertrouwen dat aan deze punten aandacht zal worden besteed in de nieuwe jeugdwet zullen wij vandaag voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank. U was al begonnen met de behandeling van een nieuwe wet die er volgens mij nog niet is.

Mevrouw Quik-Schuijt (SP):

Eigenlijk op tijd dus.

De voorzitter:

Ja, ja.

De heer De Lange (OSF):

Voorzitter. Mijn fractie had in eerste instantie grote problemen met het wetsvoorstel. Door de toelichting die beide staatssecretarissen hebben gegeven, zijn niet al onze bezwaren weggenomen, maar af en toe moet je in het leven vertrouwen geven om vervolgens vertrouwen terug te krijgen. Dat vertrouwen dat wij op een bepaald moment terug willen hebben, is gericht op de diverse punten en bezwaren waar wel degelijk een mouw aan kan worden gepast. We hopen en vertrouwen erop dat dit in de komende maanden gaat gebeuren. Onder die conditie zal mijn fractie voor stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter:

Ik wens de beide staatssecretarissen geluk met de uitslag.

Naar boven