Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333025 nr. J

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

J MOTIE VAN HET LID KNIP C.S.

Voorgesteld 27 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat het door de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel Wet op het Accountantsberoep toegevoegde artikel 68 de aard van het wetsvoorstel ingrijpend heeft veranderd,

constaterende, dat de Europese Commissie Europese regelgeving van gelijke strekking actief voorbereidt,

overwegende, dat het wetsvoorstel geen gespreide en zorgvuldige invoering van het verplicht rouleren van accountantskantoor waarborgt,

overwegende, dat anticipatie op Europese regelgeving slechts gerechtvaardigd kan zijn als daarvoor een acute noodzaak is, waarbij de besluitvorming op Europees niveau niet kan worden afgewacht,

verzoekt de regering de verplichte roulatie, neergelegd in het voorgestelde artikel 23 Wet toezicht accountantsorganisaties, niet eerder in werking te laten treden dan 2018, en alsdan, indien de Europese regelgeving op een eerdere datum definitief is of aanstaande is, de bepaling in overeenstemming met de Europese regelgeving te brengen

en gaat over tot de orde van de dag.

Knip

Backer

Bröcker

Van Kappen

Beckers