9 Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) (33115);

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg (33184);

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (33318);

Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden (33429, R1988);

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (33439);

Wijziging van onder meer de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33451).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Verslag van de Raad van Buitenlandse Zaken van 19 november 2012 (griffienr. 151611.01);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 24 oktober 1997 te Istanbul tot stand gekomen wijziging van artikel 14 van de Statuten van de Wereldorganisatie voor Toerisme; de op 29 september 2001 te Osaka tot stand gekomen wijziging van punt 4 van het Financieringsreglement van de Wereldorganisatie voor Toerisme; de op 2 december 2005 te Dakar tot stand gekomen wijziging van de artikelen 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14 en 22 van de Statuten en van de laatste alinea van het Financieringsreglement van de Wereldorganisatie voor Toerisme; de op 29 november 2007 te Cartagena de Indias tot stand gekomen wijziging van artikel 38 van de Statuten van de Wereldorganisatie voor Toerisme (Trb. 2008, 216), alsmede een toelichtende nota bij deze verdragswijzigingen (griffienr. 151665);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109), alsmede een toelichtende nota bij dit Verdrag (griffienr. 151666);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 november 2012 (griffienr. 151610.01);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie commissiewerkprogramma 2013 (griffienr. 151693);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 2 maart 2012/8 augustus 2012 te Panama tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden (Trb. 2012, 155), alsmede een toelichtende nota bij het wijzigingsverdrag (griffienr. 151692);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van twee uitvoeringsverdragen (griffienr. 151691);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 28 mei 2012 te Oranjestad en op 21 juni 2012 te St. George tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken (Trb. 2012, 139 en 202), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 151701);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 22 en 23 november 2012 te Brussel (griffienr. 151702);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 11 september 2009 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol (Trb. 2009, 189, Trb. 2012, 184), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 151704);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van de voorlopige agenda van het Internationaal Strafhof (griffienr. 151700);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief "Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights" (griffienr. 150356.05);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (griffienr. 151680);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 13 november 2012 te Brussel (griffienr. 151579.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep 20 november 2012 (griffienr. 151675);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 3 en 4 december 2012 te Brussel (griffienr. 151686);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het Jaarverslag 2011, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag 2011, EBN B.V. (griffienr. 151713);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake aanhangige en toekomstige wetgeving (griffienr. 151663);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beschikbaar kader macrobeheersmodel 2013 (griffienr. 151708);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot het "Rapport rechtmatigheid uitvoering Zwv 2011" en de "Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2012" (griffienr. 151689).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 20 november 2012 over de aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (griffienr. 151670);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 21 november 2012 over de Voortgang beheer bij het Ministerie van Defensie (griffienr. 151671);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (griffienr. 151664);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Europees aanbesteden (griffienr. 151694).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van P.J., inzake geen downloadverbod (griffienr. 151682).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van H.S. te C.a.d.IJ., inzake huurbrand (griffienr. 151568.02).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van C.M., inzake levensloopregeling (griffienr. 151683);

een, van H.J.R., inzake hypotheekfraude via alle aktes (griffienr. 151712);

een, van J.D., inzake urgentie van de kwestie hypotheekfraude (griffienr. 151709).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van S.J., inzake trilaterale Waddenzeesymposium (griffienr. 151684).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van L.B., inzake reizen naar Heliomare in Wijk aan Zee (griffienr. 151685).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven