32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

J MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 27 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat pleegouders een cruciale rol spelen in de zorg voor kwetsbare groepen kinderen in ons land,

overwegende, dat er tekorten aan pleegouders zijn,

overwegende, dat pleegouderschap aantrekkelijker moet worden gemaakt,

overwegende, dat pleegouders een verhoging van de pleegvergoeding in het vooruitzicht is gesteld,

verzoekt de regering voor 1 maart 2013 een nieuwe regeling inzake de verbetering van de pleegvergoeding aan pleegouders aan het parlement voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Ganzevoort

De Lange

Frijters-Klijnen

Kuiper

Quik-Schuijt

Naar boven