Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over rapport Onderzoek DSB Bank (commissie-Scheltema), te weten:

- de motie-Van Vliet over een onafhankelijke executive officer voor het plan van aanpak (32432, nr. 10).

(Zie vergadering van 8 december 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven