Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (32500 XII), te weten:

- de motie-Monasch/Slob over evenveel prioriteit aan de krimpregio's, het oosten en het noorden van het land (32500 XII, nr. 14);

- de motie-Monasch/Verhoeven over geen aantasting van het Groene Hart door een doorsnijdende weg (32500 XII, nr. 15);

- de motie-Samsom c.s. over maatregelen om overschrijding van Europese luchtkwaliteitsnormen te voorkomen (32500 XII, nr. 16);

- de motie-Samsom over een actieplan "einde zwerfafval" (32500 XII, nr. 17);

- de motie-Aptroot c.s. over beperking van de bewaartermijn van reisgegevens van gebruikers van de OV-chipkaart (32500 XII, nr. 18);

- de motie-Aptroot/De Mos over voorstellen voor een IJmeerbrug Almere-Amsterdam (32500 XII, nr. 19);

- de motie-Leegte/Haverkamp over verbreden van de doelstelling voor biobrandstoffen (32500 XII, nr. 20);

- de motie-Jansen c.s. over uitvoering van de motie-Polderman (29675, nr. 54) uit 2008 (32500 XII, nr. 21);

- de motie-Jansen c.s. over aandacht voor de regio's die niet vallen onder de regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven (32500 XII, nr. 22);

- de motie-Bashir over opheffen van Trans Link Systems (TLS) (32500 XII, nr. 23);

- de motie-Bashir over verplicht stellen van een toilet in iedere trein (32500 XII, nr. 24);

- de motie-Haverkamp/Jansen over verduurzamen biomassaketen (32500 XII, nr. 25);

- de motie-Haverkamp/Leegte over het aanboren van het duurzame potentieel in de samenleving (32500 XII, nr. 26);

- de motie-De Rouwe over middelen voor ligplaatsvoorzieningen voor de binnenvaart (32500 XII, nr. 27);

- de motie-De Rouwe/De Mos over verplaatsing van de aanlegplaats van TESO in Den Helder (32500 XII, nr. 28);

- de motie-De Rouwe/Houwers over de keuze voor organische groei (32500 XII, nr. 29);

- de gewijzigde motie-De Rouwe c.s. over een aantal projecten in het verlengde van het MIRT (32500 XII, nr. 57);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over terugdraaien versobering van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (32500 XII, nr. 31);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over het aandeel duurzaam gecertificeerd tropisch hardhout (32500 XII, nr. 32);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over het opsporen van invoer van illegaal gekapt hout (32500 XII, nr. 33);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over een aanscherping van de Europese doelstelling voor CO2-beperking (32500 XII, nr. 34);

- de motie-Verhoeven/Monasch over gelden voor mobiliteitsmanagement bij werkgevers en werknemers (32500 XII, nr. 35);

- de motie-Verhoeven c.s. over berekenen van de maatschappelijke rentabiliteit van het perifere ov (32500 XII, nr. 36);

- de motie-De Mos over een gelijk level playing field in de luchtvaart (32500 XII, nr. 37);

- de motie-Van Tongeren c.s. over opstellen van specifieke CO2-reductiedoelen voor de sectoren verkeer, landbouw en bebouwde omgeving (32500 XII, nr. 38);

- de motie-Van Tongeren c.s. over volledige informatie aan de Kamer over de plannen voor nieuwe kerncentrales (32500 XII, nr. 39);

- de motie-Van Tongeren/Bashir over geen hogere prijsstijgingen in het openbaar vervoer dan in het personenverkeer over de weg (32500 XII, nr. 40);

- de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over het aanjagen van financiering voor groene projecten (32500 XII, nr. 41);

- de motie-Slob c.s. over de mate van robuustheid van het spoorsysteem bij verstoringen (32500 XII, nr. 42);

- de motie-Slob c.s. over een masterplan achterlandverbindingen binnenvaart (32500 XII, nr. 43);

- de motie-Slob c.s. over een rentmeesterschapsagenda met initiatieven op het gebied van duurzaamheid (32500 XII, nr. 44);

- de motie-Slob over de invoering van persoonlijke digitale internetkluizen (32500 XII, nr. 45);

- de motie-Dijkgraaf c.s. over een inventarisatie van overslagplekken (32500 XII, nr. 46);

- de motie-Dijkgraaf c.s. over investeringen in de binnenvaart (32500 XII, nr. 47);

- de motie-Dijkgraaf c.s. over evaluatie van convenanten op hun effectiviteit (32500 XII, nr. 48);

- de motie-Ouwehand c.s. over een meer plantaardig eetpatroon (32500 XII, nr. 49);

- de motie-Ouwehand/Van Tongeren over het systeem van dierrechten na 2015 in stand houden (32500 XII, nr. 50);

- de motie-Ouwehand c.s. over voorkomen van onherstelbaar biodiversiteitsverlies (32500 XII, nr. 51);

- de motie-Ouwehand over stijgende kosten voor schoon drinkwater (32500 XII, nr. 52);

- de motie-Ouwehand/Slob over een plan van aanpak elektrische auto's (32500 XII, nr. 53);

- de motie-Ouwehand/Slob over een vervoersautoriteit voor het openbaar vervoer (32500 XII, nr. 54).

(Zie vergadering van 1 december 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Samsom stel ik voor, zijn motie (32500-XII, nr. 17) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Aptroot stel ik voor, zijn motie (32500-XII, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Monasch/Slob (32500-XII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch/Verhoeven (32500-XII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (32500-XII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot/De Mos (32500-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leegte/Haverkamp (32500-XII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (32500-XII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (32500-XII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (32500-XII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (32500-XII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp/Jansen (32500-XII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp/Leegte (32500-XII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (32500-XII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/De Mos (32500-XII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Houwers (32500-XII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Rouwe c.s. (32500-XII, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (32500-XII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (32500-XII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (32500-XII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (32500-XII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Monasch (32500-XII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (32500-XII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (32500-XII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (32500-XII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (32500-XII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Bashir (32500-XII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven (32500-XII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32500-XII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32500-XII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32500-XII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob (32500-XII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (32500-XII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (32500-XII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (32500-XII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (32500-XII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Tongeren (32500-XII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (32500-XII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32500-XII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Slob (32500-XII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Slob (32500-XII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 24 over het verplicht stellen van een toilet in iedere trein is aangenomen, wil ik graag een brief van het kabinet over hoe het de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven