Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 31, pagina 40

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Sudan, te weten:

- de motie-Kortenoeven c.s. over een inventarisatie van de concrete sanctiemogelijkheden (29237, nr. 126).

(Zie vergadering van 23 november 2010.)

De voorzitter:

De motie-Kortenoeven c.s. (29237, nr. 126) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Internationaal Strafhof meerdere arrestatiebevelen heeft uitgevaardigd tegen de president van Sudan, Omar Hassan Al-Bashir, vanwege misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide;

constaterende dat landen, in verband met resolutie 1593 van de VN-Veiligheidsraad en als ondertekenaar van het Statuut van Rome, president Al-Bashir moeten arresteren vanwege de arrestatiebevelen die het Internationaal Strafhof tegen hem heeft uitgevaardigd;

constaterende dat Al-Bashir nog steeds niet is uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof;

constaterende dat landen als Kenia, Qatar, Tsjaad en Saudi-Arabië Al-Bashir niet hebben gearresteerd en aan het Strafhof hebben uitgeleverd toen hij aan die landen een bezoek bracht;

overwegende dat het verzaken van het arresteren en aan het Internationaal Strafhof uitleveren van Al-Bashir een aanmoediging en een vrijbrief is voor alle "would-be" genocideplegers op deze planeet;

overwegende dat Al-Bashir, door de nalatigheid en/of onwil van staten als bovengenoemde, in de gelegenheid wordt gesteld een recidivist te worden in de aanloop naar en na het referendum van januari 2011;

verzoekt de regering, met spoed de voorraad concrete sanctiemogelijkheden te inventariseren, die in het vooruitzicht zouden kunnen worden gesteld aan staten die Al-Bashir toelaten op hun grondgebied en nalaten hem te arresteren en aan het Internationaal Strafhof uit te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 130 (29237).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kortenoeven c.s. (29237, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.