Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Binnenlands bestuur, Gemeente- en Provinciefonds van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011, te weten:

- de motie-Heijnen over een nieuwe wet financiering politieke partijen (32500 VII, nr. 7);

- de motie-Heijnen over afschaffen van de precario- en de reclamebelasting (32500 VII, nr. 8);

- de motie-Van der Burg over precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven (32500 VII, nr. 9);

- de motie-Schouw over een infrastructuurautoriteit in de Randstad (32500 VII, nr. 10);

- de motie-Schouw over een bestuursakkoord met de decentrale overheden (32500 VII, nr. 11);

- de motie-Schouw over verschuiven van het rijksbelastinggebied naar het gemeentelijke belastinggebied (32500 VII, nr. 12);

- de motie-Van Gent over bezuinigingen bij gemeenten (32500 VII, nr. 13).

(Zie wetgevingsoverleg van 15 november 2010.)

De voorzitter:

De motie-Schouw (32500-VII, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vorige regeringen een bestuursakkoord zijn overeengekomen met de decentrale overheden;

overwegende dat van de decentrale overheden een forse financiële bijdrage wordt verwacht aan de uitvoering van het regeerakkoord, onder andere door decentralisatie van taken;

van mening dat het van belang is dat regering en decentrale overheden een gezamenlijke visie ontwikkelen op bestuurlijke verhoudingen;

verzoekt de regering om de Kamer te informeren over de inhoud van een bestuursakkoord met de decentrale overheden en de Kamer verslag te doen van het overleg dienaangaande met de decentrale overheden;

verzoekt de regering tevens om zich in te spannen om zo spoedig mogelijk een bestuursakkoord te sluiten met de decentrale overheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64 (32500-VII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Heijnen (32500-VII, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen (32500-VII, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (32500-VII, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (32500-VII, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw (32500-VII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (32500-VII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (32500-VII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven