Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 31, pagina 32-33

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken, te weten:

- de motie-Spekman c.s. over niet op straat zetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen tijdens een koudweerregeling (32500 VI, nr. 44);

- de motie-Spekman c.s. over de bewijslast voor asielzoekers (32500 VI, nr. 45);

- de motie-Spekman c.s. over niet strafbaar stellen van hulp aan illegalen (32500 VI, nr. 46);

- de motie-Spekman c.s. over verbeteren van de situatie van asielzoekers in Griekenland (32500 VI, nr. 47);

- de motie-Spekman c.s. over een evenwichtiger immigratiebeleid (32500 VI, nr. 48);

- de motie-Gesthuizen c.s. over alternatieven voor vreemdelingenbewaring (32500 VI, nr. 49);

- de motie-Knops/Van der Staaij over niet strafbaar stellen van hulpverlening aan illegalen uit humanitaire overwegingen (32500 VI, nr. 50);

- de motie-Schouw c.s. over het EVRM als uitgangspunt voor beleid (32500 VI, nr. 51);

- de motie-Schouw c.s. over een substantiële daling van de instroom van asielzoekers geen doel op zich (32500 VI, nr. 52);

- de motie-Schouw c.s. over niet belemmeren van de kenniseconomie door een strenger migratiebeleid (32500 VI, nr. 53);

- de motie-Voordewind c.s. over dezelfde voorwaarden voor tot het christendom bekeerde Iraanse moslims als Iraanse christenasielzoekers (32500 VI, nr. 58);

- de motie-Voordewind c.s. over eerbiedigen van het recht op gezinshereniging en op gezinsleven op basis van het EVRM (32500 VI, nr. 59);

- de motie-Voordewind c.s. over tijdig ter kennis brengen van cruciale informatie van internationale gerechten aan de Nederlandse rechtspraktijk (32500 VI, nr. 60).

(Zie vergadering van 1 december 2010.)

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (32500-VI, nr. 49) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vreemdelingenbewaring slechts in ongeveer de helft van de gevallen wordt gevolgd door vrijwillig of gedwongen vertrek;

constaterende dat bewaring de hoogste kostprijs per vreemdeling van alle onderdelen in de vreemdelingenketen kent;

van mening dat zonder de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling teniet te doen, kan worden overwogen voor niet-criminele en niet-overlast gevende vreemdelingen alternatieven voor bewaring toe te passen die minder zwaar en goedkoper zijn dan de "klassieke" vreemdelingenbewaring;

verzoekt de regering, alternatieven voor vreemdelingenbewaring te onderzoeken en de Kamer hierover uiterlijk medio 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66 (32500-VI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Knops stel ik voor, zijn motie op stuk nr. 50 van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Knops (CDA):

Voorzitter. In de motie op stuk nr. 44 roept de heer Spekman de regering op om in de maanden december tot en met februari geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te zetten, als in de betreffende regio een koudweerregeling van kracht is. De minister van Immigratie en Asiel heeft de Kamer tijdens het debat verzekerd dat onder deze weersomstandigheden dergelijke uitzettingen niet zullen plaatsvinden. Voor de CDA-fractie is deze toezegging volstrekt helder en afdoende. Daarom zullen wij deze motie niet steunen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wilde een stemverklaring afleggen, maar die had betrekking op de motie op stuk nr. 50. Deze motie is van de agenda afgevoerd, dus mijn stemverklaring is overbodig geworden.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (32500-VI, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (32500-VI, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (32500-VI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (32500-VI, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (32500-VI, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen c.s. (32500-VI, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (32500-VI, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (32500-VI, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (32500-VI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32500-VI, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32500-VI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32500-VI, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.