Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 31, pagina 23-24

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (32500 IV), te weten:

- de motie-Van Dam over nader inzicht in de politieke ontwikkelingen op Curaçao en Sint-Maarten sinds hun autonome status (32500 IV, nr. 6);

- de motie-Van Dam over wederkerigheid als uitgangspunt bij het opstellen van de rijkswet personenverkeer (32500 IV, nr. 7);

- de motie-Van Dam over halfjaarlijks rapporteren over de financiële situatie van de BES-eilanden door het College financieel toezicht (32500 IV, nr. 8);

- de motie-Van Raak c.s. over een visie op de waarborgfunctie van Nederland (32500 IV, nr. 9);

- de motie-Hachchi c.s. over doelstellingen voor een duurzame energiehuishouding op de BES-eilanden (32500 IV, nr. 10);

- de motie-Hachchi c.s. over optimaal benutten van de relatie tussen de EU en het Caribisch deel van het Koninkrijk (32500 IV, nr. 11);

- de motie-Brinkman c.s. over het voorkomen van een herhaling van schuldsanering (32500 IV, nr. 12);

- de motie-Van Gent c.s. over aanwijzen van de minister van BZK als aanspreekpunt voor de BES-eilanden (32500 IV, nr. 13);

- de motie-Van Gent c.s. over een toekomstvisie op de Isla-raffinaderij (32500 IV, nr. 14);

- de motie-Van Gent c.s. over een plan van aanpak voor actieve ondersteuning van zwangere meisjes en alleenstaande jonge moeders (32500 IV, nr. 15);

- de motie-Ortega-Martijn c.s. over een tijdelijke voorziening voor het omwisselen van de Nederlands-Antilliaanse gulden (32500 IV, nr. 16).

(Zie vergadering van 2 december 2010.)

De voorzitter:

De motie-Van Dam (32500-IV, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Curaçao en Sint-Maarten op 10 oktober 2010 autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn geworden;

overwegende dat zowel op Curaçao als op Sint-Maarten zich sindsdien zorgelijke politieke en bestuurlijke ontwikkelingen hebben voorgedaan waarbij mogelijk in strijd is gehandeld met principes van deugdelijk bestuur;

overwegende dat zowel Curaçao als Sint-Maarten tevens te kennen heeft gegeven uit te willen komen onder de met Nederland gemaakte afspraken en dat getracht is de consensusrijkswetten en het financieel toezicht te omzeilen;

van mening dat het in het licht van deze situatie wenselijk is om nader inzicht te krijgen in de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds Curaçao en Sint-Maarten een autonome status binnen het Koninkrijk hebben verkregen;

verzoekt de regering, de Kamer hierover in januari 2011 te informeren en daarbij tevens verslag te doen van het overleg met de Koninkrijkspartners over deze onderwerpen tijdens het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die maand aan het Caribische gedeelte van het Koninkrijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (32500-IV).

De motie-Van Dam (32500-IV, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op de BES-eilanden sprake is van financiële overgangsproblemen sinds de eilanden op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam zijn toegetreden tot het Nederlandse staatsbestel;

overwegende dat het in dit kader wenselijk zou zijn dat een onafhankelijke instantie systematisch blijft rapporteren over de financiële situatie van de BES-eilanden;

overwegende dat het College financieel toezicht van 2007 tot 2010 deze rol al vervuld heeft;

verzoekt de regering, het College financieel toezicht tot de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen in 2015 halfjaarlijks aan de ministerraad te laten blijven rapporteren over de financiële situatie van de BES-eilanden;

verzoekt de regering tevens, de Kamer halfjaarlijks te informeren over de bevindingen van het College financieel toezicht met betrekking tot de financiële situatie van Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (32500-IV).

De motie-Ortega-Martijn c.s. (32500-IV, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het GWK/Travelex en de banken de beslissing hebben genomen geen Nederlands-Antilliaanse guldens meer om te wisselen;

constaterende dat burgers hierover niet adequaat en tijdig zijn geïnformeerd;

overwegende dat burgers hun Nederlands-Antilliaanse guldens in het Europese deel van Nederland moeten kunnen inwisselen;

verzoekt de regering, de Nederlandsche Bank te vragen een tijdelijke voorziening te treffen om omwisselen van de Nederlands-Antilliaanse gulden in het Europese deel van Nederland mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (32500-IV).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dam (32500-IV, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam (32500-IV, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dam (32500-IV, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak c.s. (32500-IV, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hachchi c.s. (32500-IV, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi c.s. (32500-IV, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (32500-IV, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32500-IV, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32500-IV, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32500-IV, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ortega-Martijn c.s. (32500-IV, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Van Beek (VVD):

Voorzitter. Zojuist stemden wij over de motie op stuk nr. 18. Mijn fractie heeft daarbij abusievelijk tegen gestemd. De fractie van de VVD moet geacht worden voor die motie te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dat is genoteerd. De motie blijft aangenomen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 14 over een toekomstvisie op de Isla-raffinaderij is aangenomen, zou ik graag op korte termijn een brief willen ontvangen van het kabinet, waarin het schrijft hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.