Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 31, pagina 34

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel sport van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011, te weten:

- de motie-Van Dekken/Dijkstra over openstellen van het project "meedoen door sport" voor meerdere gemeenten en sportbonden (32500 XVI, nr. 94);

- de motie-Van Dekken/Dijkstra over van topvoetbal een "schone sport" maken (32500 XVI, nr. 95);

- de motie-Dijkstra c.s. over verplicht volgen van het bewegingsonderwijs voor pabostudenten (32500 XVI, nr. 96);

- de motie-De Mos over het afschaffen van de clubcard (32500 XVI, nr. 97);

- de motie-De Mos over uitbannen van het hooliganisme in Nederland (32500 XVI, nr. 98);

- de motie-De Mos over een einde maken aan verwerpelijke subsidies (32500 XVI, nr. 99).

(Zie wetgevingsoverleg van 29 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dijkstra stel ik voor, haar motie (32500-XVI, nr. 96) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Mos (32500-XVI, nr. 97) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voetbalwedstrijden in het Nederlands betaalde voetbal door de clubcard ontoegankelijker worden gemaakt voor de vele welwillende voetbalsupporters;

overwegende dat de voetbalwet er uiteindelijk toe moet leiden dat de clubcard op den duur overbodig is;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de KNVB en de BVO's over de termijn die zij nodig denken te hebben om tot het afschaffen van de clubcard te komen om het feest der feesten, namelijk het voetbal, weer voor iedereen toegankelijk te maken en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 104 (32500-XVI).

De motie-De Mos (32500-XVI, nr. 99) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er subsidies worden verstrekt die gescheiden sportdagen tussen mannen en vrouwen stimuleren en indruisen tegen de westerse normen en waarden van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, zoals subsidies aan de As Soennah Moskee te 's-Gravenhage;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de gemeenten om er zorg voor te dragen dat het landelijke beleid door gemeenten wordt gekopieerd om zo een einde te maken aan deze verwerpelijke subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 105 (32500-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Dekken/Dijkstra (32500-XVI, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dekken/Dijkstra (32500-XVI, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Mos (32500-XVI, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Mos (32500-XVI, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Mos (32500-XVI, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.