Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO) (27744), en over:

- de motie-Tichelaar c.s. over op overeenstemming gericht overleg met sociale partners (27744, nr. 17);

- de motie-Tichelaar c.s. over inwerkingtreding van decentralisatie wachtgelduitgaven op 1 januari 2007 (27744, nr. 18);

- de motie-Jan de Vries/Tichelaar over de inrichting van een noodvoorziening (27744, nr. 19).

(Zie vergadering van 16 maart 2005.)

De aanhef en onderdeel A van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 16), wordt met algemene stemmen aangenomen.

De onderdelen C t/m J worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Op verzoek van de heer Jan de Vries stel ik voor, zijn motie (27744, nr. 19) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Tichelaar c.s. (27744, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schoolbesturen in de toekomst kunnen worden geconfronteerd met maatregelen van de centrale en/of lokale overheid die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid op scholen;

overwegende dat scholen dan dreigen op te draaien voor beslissingen waarover zij geen enkele zeggenschap hadden;

spreekt uit dat het gewenst is dat, indien de regering verantwoordelijk is voor de maatregelen, zij op overeenstemming gericht overleg voert met de sociale partners;

verzoekt de regering, lokale overheden te bewegen vergelijkbaar overleg te voeren indien zij verantwoordelijk zijn voor de maatregelen,

en gaat over de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Tichelaar, Jan de Vries, Balemans, Vergeer en Slob.

Zij krijgt nr. 20 (27744).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik stel voor om er thans over te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tichelaar c.s. (27744, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tichelaar c.s. (27744, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven