Agenda opgesteld 3 juni 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 juni

14.00 uur

Woensdag 8 juni

10.15 uur

Donderdag 9 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

36 044, nr. 2

Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een voorstel voor benoeming van een lid

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te besluiten en mevrouw A.H. Kuiken te benoemen tot lid.

Stemmingen

4. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

29 279, nr. 714

– de motie-Omtzigt c.s. over binnen vijf maanden een voorstel tot aanpassing van het Reglement van Orde aan de Kamer voorleggen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met

35 729

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

De Voorzitter: de fractie van de SP verzoekt om uitstel van de stemmingen bij de punten 5 en 6.

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt om een hoofdelijke stemming over beide wetsvoorstellen.

De Voorzitter: op 31 mei jl. heeft de Kamer, met de daarvoor ingevolge artikel 137, vijfde lid, vereiste gekwalificeerde meerderheid, ingestemd met het splitsingsvoorstel op stuk nr. 15. Dan komen nu in stemming de wetsvoorstellen zoals die als gevolg van die splitsing luiden.

Voor die wetsvoorstellen is ingevolge artikel 137, vierde lid, een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat zij een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreffen. Dat wil zeggen dat wij de voorstellen alleen kunnen aannemen met ten minste een 2/3 meerderheid.

wetsvoorstel I (nr. 16)

– artikelen I en II

– beweegreden

(hoofdelijk)

– wetsvoorstel I (nr. 16)

wetsvoorstel II (nr. 17)

– artikelen I en II

– beweegreden

(hoofdelijk)

– wetsvoorstel II (nr. 17)

  • NB. Indien beide wetsvoorstellen worden aangenomen, wordt in het opschrift van wetsvoorstel II voor «correctief referendum» ingevoegd «decentraal».

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 729, nr. 9

– de motie-Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen

35 729, nr. 10

– de motie-Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum

35 729, nr. 11

– de motie-Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau

35 729, nr. 12

– de motie-Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn

35 729, nr. 13

– de motie-Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen

35 729, nr. 14

– de motie-Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 335

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

35 335 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen I t/m XXXXII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij de Wet invoering minimumuurloon

35 335, nr. 19

– de motie-Van Kent over onderzoeken welke begrippen toegevoegd, gewijzigd of verhelderd moeten worden voor helderheid, gelijke behandeling en betere handhaafbaarheid van het wml

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toerisme

De Voorzitter: dhr. Romke de Jong wenst zijn motie op stuk nr. 102 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 419, nr. 98

– de motie-Rahimi c.s. over vóór eind 2022 een concrete invulling van de actieagenda gastvrijheidseconomie

26 419, nr. 99

– de motie-Van Haga/Smolders over eventuele compensatie voor de toeristische sector voor de schade door de coronamaatregelen

26 419, nr. 100

– de motie-Van Haga/Smolders over eventuele compensatie voor de schade door de situatie op Schiphol

26 419, nr. 101

– de motie-Inge van Dijk c.s. over bouwen aan een inhoudelijke agenda om de toeristische potentie van de bruine vloot te verzilveren

26 419, nr. 102 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Romke de Jong/Wuite over duurzaam ecotoerisme op de BES-eilanden

26 419, nr. 103

– de motie-Romke de Jong over toeristencampagnes richten op de binnenlandse bezoeker en waardevolle bezoekers uit de landen om ons heen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang/ Suïcidepreventie

25 424, nr. 611

– de motie-Westerveld c.s. over ervoor zorgen dat geen enkele ggz-instelling sluit tot de NZa klaar is met haar analyse

25 424, nr. 612

– de motie-Raemakers over in gesprek gaan met betrokken partijen over hoe de transfermechanismen beter kunnen gaan functioneren

25 424, nr. 613

– de motie-Van den Berg c.s. over de mogelijkheid van betaalde ervaringsdeskundigen verder onder de aandacht brengen

25 424, nr. 614

– de motie-Van den Berg/De Neef over structurele monitoring van het zorgaanbod

25 424, nr. 615

– de motie-Van der Plas over het openhouden van de Centra voor Psychotherapie

25 424, nr. 616

– de motie-Van der Plas over het ondersteunen van de medewerkers van CvP Lunteren

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

27 925, nr. 902

– de motie-Kuzu over financiële middelen doneren aan het World Food Programme

27 925, nr. 903

– de motie-Kuzu over het Afghaanse regime ervan doordringen dat meisjes weer moeten worden toegelaten op alle scholen

27 925, nr. 904

– de motie-Kuzu over een monitoringssysteem ontwikkelen voor de hulpverlening aan de Afghaanse bevolking

27 925, nr. 905

– de motie-Brekelmans c.s. over zich internationaal verzetten tegen erkenning van de taliban

27 925, nr. 906

– de motie-Piri/Van der Lee over een aanpak voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in de regio

27 925, nr. 907

– de motie-Jasper van Dijk over het direct leveren van de ontbrekende stukken inzake de evacuatie

27 925, nr. 908

– de motie-Hammelburg/Boswijk over nog deze zomer een langetermijnstrategie voor Afghanistan aan de Kamer sturen

27 925, nr. 909

– de motie-De Roon over zich per direct terugtrekken uit fondsen voor Afghanistan van de VN en de Wereldbank

27 925, nr. 910

– de motie-De Roon over de subsidie aan Stichting Vluchteling per direct stopzetten

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

36 121, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens COM (2022) 107

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

De Voorzitter: dhr. Koerhuis verzoekt zijn motie op stuk nr. 347 aan te houden.

31 305, nr. 343

– de motie-Van Ginneken c.s. over het uitwerken van een nulemissie-vlootnormering

31 305, nr. 344

– de motie-De Hoop/Koerhuis over een plan voor voldoende laadpalen in landelijke gebieden

31 305, nr. 345

– de motie-De Hoop over voldoende zekerheid bieden voor het overeind blijven van de huidige dienstregelingen

31 305, nr. 346

– de motie-Koerhuis/Van Ginneken over de afspraken met gemeenten en provincies over het plaatsen van laadpunten voor de komende twee jaar en het groeipad tot 2030

31 305, nr. 347 (aangehouden)

– de motie-Koerhuis over vve's toestaan om eerst laadpunten op straat te laten plaatsen voor huiseigenaren en huurders

31 305, nr. 348

– de motie-Kröger over de impact van de inzet van voedselgewassen voor de productie van biobrandstoffen op de voedselcrisis

31 305, nr. 349

– de motie-Kröger/De Hoop over het in kaart brengen van mogelijke maatregelen om olie te besparen

31 305, nr. 350

– de motie-Bontenbal/Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorleggen aan de Kamer

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

32 852, nr. 192 (aangehouden)

– de motie-Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie

32 852, nr. 193

– de motie-Hagen c.s. over het juridisch borgen van versterkte samenwerking en het inzetten op tariefdifferentiatie bij de UPV textiel

32 852, nr. 194

– de motie-Van Esch c.s. over het terugdringen van de grote hoeveelheid onnodige verzendmaterialen

32 852, nr. 195 (aangehouden)

– de motie-Van Esch c.s. over refill-mogelijkheden in supermarkten met meer dan 400 vierkante meter oppervlakte

32 852, nr. 196 (aangehouden)

– de motie-Van Esch over het budget voor de circulaire economie de komende jaren minimaal op hetzelfde niveau houden

32 852, nr. 197

– de motie-Van Esch over een subsidieregeling voor wasbare luiers

32 852, nr. 198

– de motie-Bouchallikh/Van Esch over opnemen van een ambitieuze overkoepelende recyclingdoelstelling voor textiel in de UPV textiel

32 852, nr. 199

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het in kaart brengen van de routes die mogelijk zijn om de doelen te behalen

32 852, nr. 200

– de motie-Haverkort c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor het hergebruik van grondstoffen

32 852, nr. 201

– de motie-Grinwis c.s. over circulaire doelen die hoger op de R-ladder staan opnemen in AMvB's en ministeriële regelingen

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie d.d. 03/02/2022

32 852, nr. 202 (gewijzigd, was nr. 182)

– de gewijzigde motie-Hagen/Van der Graaf over producenten stimuleren om producten circulair te ontwerpen

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

De Voorzitter: mw. Bouchallikh wenst haar motie op stuk nr. 47 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-XII, nr. 47 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

22 343, nr. 325

– de motie-Van Esch over dieren uit illegaal fokbestand onderbrengen bij opvangcentra

22 343, nr. 326

– de motie-Van Esch/Beckerman over het uitbreiden van de opsporings- en handhavingscapaciteit op het gebied van wildlife crime

22 343, nr. 327

– de motie-Beckerman c.s. over niet wachten met saneren wanneer een conflict ontstaat over wie de rekening voor het saneren moet betalen

22 343, nr. 328

– de motie-Bouchallikh c.s. over aandacht voor de versterking van het stelsel voor de aanpak van milieucriminaliteit

22 343, nr. 329

– de motie-Hagen/Sneller over een gedeeld informatiesysteem voor alle bestuurlijke en strafrechtelijke diensten die zijn betrokken bij opsporing en handhaving rond milieucriminaliteit

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 868

Wijziging van het Voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

35 868 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Leijten/Dekker Abdulaziz (9,I) over het niet verlenen van erkenning aan private aanbieders die gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan authenticatie

– onderdeel A

– amendement Leijten/Dekker Abdulaziz (9,II)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet digitale overheid

35 868, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over de ministeriële regeling voor de stemmingen naar de Kamer sturen

35 868, nr. 11

– de motie-Dekker-Abdulaziz over een «open source, tenzij»-principe opnemen in de Wet digitale overheid

35 868, nr. 12 (overgenomen)

– de motie-Bouchallikh over het behoud van de mogelijkheid van niet-digitale identificatie

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

36 004

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

– artikelen I t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

36 004, nr. 8

– de motie-Omtzigt over zorgen dat deelnemers ten minste 50% netto van de afkoopsom overhouden

36 004, nr. 9

– de motie-Omtzigt over het afschaffen van de revisierente voor mensen met een uitkering in de Participatiewet

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

35 681

Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

35 681, nr. 9

– de motie-Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren

35 681, nr. 10

– de motie-Ephraim over een kerstbonus van € 500 per gepensioneerde

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

36 003

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

36 003 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen I t/m XLII

– artikel XLIII, onderdelen A t/m P

– amendement Van Nispen/Sneller (10,I) over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

– onderdeel Q

– onderdeel R

– amendement Van Nispen/Sneller (10,II)

– onderdeel S

– amendement Van Nispen/Sneller (10,III) (invoegen onderdeel Sa)

– onderdelen T t/m FF

– artikel XLIII

– artikelen XLIV t/m XLVA

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

32 140, nr. 110 (aangehouden)

– de motie-Alkaya over alle belastingplichtigen in gelijke situaties gelijk behandelen zonder onderscheid tussen bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers

32 140, nr. 111

– de motie-Ephraim over ook de spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt compenseren

32 140, nr. 112

– de motie-Ephraim over het compensatiebedrag binnen de begroting aan de uitgavenkant zoeken

32 140, nr. 113

– de motie-Ephraim over de uitvoerbaarheid vooropstellen bij een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3

32 140, nr. 114

– de motie-Grinwis c.s. over het onderzoeken van gevolgen van de wetswijziging en het functioneren van de massaalbezwaarprocedure

32 140, nr. 115 (aangehouden)

– de motie-Grinwis c.s. over bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting opties in kaart brengen om liquiditeitsproblemen te voorkomen

32 140, nr. 116

– de motie-Inge van Dijk c.s. over een uitwerking van de verschillende scenario's voor niet-bezwaarmakers waarbij nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine spaarders

32 140, nr. 117

de motie-Nijboer/Van der Lee over dekking voor compensatie louter binnen het vermogensdomein vinden

32 140, nr. 118 (overgenomen)

de motie-Romke de Jong c.s. over een heldere en gedetailleerde planning voor een stelsel van daadwerkelijk rendement in 2025

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Berichtenservice eMates

24 587, nr. 835

– de motie-Ellian over het gebruik van eMates in de ebi te Vught per direct en definitief stoppen

24 587, nr. 836

– de motie-Ellian over het gebruik van eMates stoppen bij alle gedetineerden die op de GVM-lijst staan en in alle terroristenafdelingen

24 587, nr. 837

– de motie-Markuszower over gedetineerden voortaan uitsluitend per handgeschreven brief laten communiceren met de buitenwereld

24 587, nr. 838

– de motie-Van Nispen over zo snel als verantwoord mogelijk weer een vorm van digitale berichtenservice opstarten voor gedetineerden

24 587, nr. 839

– de motie-Van Nispen over een mogelijkheid om het aantal berichten te beperken dat gedetineerden kunnen versturen

24 587, nr. 840

– de motie-Knops/Ellian over onderzoeken in hoeverre artificial intelligence kan worden ingezet om berichtenverkeer met gedetineerden te controleren op signalen van VCHD

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika

34 952, nr. 164

– de motie-Hammelburg over het centraal stellen van de OESO-richtlijnen voor imvo in de Afrikastrategie

34 952, nr. 165

– de motie-Hammelburg over het Afrikaanse maatschappelijk middenveld een belangrijke rol geven bij de Afrikastrategie

34 952, nr. 166

– de motie-Klink/Amhaouch over het bevorderen van duurzame voedselproductie in Afrika

34 952, nr. 171 (gewijzigd, was nr. 167)

– de motie-Klink over het EU-importbeleid weer baseren op de beginselen van de WTO SPS Agreement

34 952, nr. 168

– de motie-Amhaouch/Klink over het in de Afrikastrategie opnemen van een intensievere handelsrelatie tussen Nederland en Afrika op agrarisch gebied

34 952, nr. 169

– de motie-Kerseboom over een onderzoek naar de invloed van de stelselmatige aanvallen op blanke boeren in Zuid-Afrika op de voedselzekerheid

34 952, nr. 170

– de motie-Kerseboom over nieuwe regulaties controleren op de impact op Nederlandse handelsbelangen in Zuid-Afrika

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19

33 625, nr. 337

– de motie-Thijssen/Van der Lee over de bijdrage aan de pandemiebestrijding verhogen in de richting van de fair share

33 625, nr. 338

– de motie-Hammelburg c.s. over structureel investeren in pandemische paraatheid en de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd

33 625, nr. 339

– de motie-Van der Lee c.s. over afspraken over faciliteren van kennis- en technologieoverdracht bij een nieuwe pandemie

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven

36 045, nr. 77

– de motie-Hammelburg c.s. over het inzetten van in Nederland aanwezige kennis en expertise voor herstelhulp

36 045, nr. 78

– de motie-Hammelburg over een concreet plan voor handels- en investeringsakkoorden met het oog op diversificatie van handelspartners

36 045, nr. 79

– de motie-Van Haga over het fors verlagen van de accijns op brandstof zolang de oorlog in Oekraïne aanhoudt

36 045, nr. 80

– de motie-Van Haga over het stopzetten van de sancties tegen Rusland

36 045, nr. 81

– de motie-Van Haga/Van der Plas over rode diesel weer toestaan

36 045, nr. 82

– de motie-Amhaouch c.s. over het huidige financieringsinstrumentarium geschikt maken voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming industrie

29 826, nr. 137

– de motie-Erkens/Boucke over het versnellen van de doorlooptijden van vergunningstrajecten

29 826, nr. 138

– de motie-Grinwis c.s. over met middelgrote industrie en industrieel mkb verkennen welke extra CO2-reductie en energiebesparing mogelijk is

29 826, nr. 139

– de motie-Grinwis/Boucke over bij het herijken van de energieprijzen meer aansluiten bij de werkelijke energieprijzen

29 826, nr. 140 (aangehouden)

– de motie-Teunissen/Van Raan over de generatietoets aan laten sluiten bij de Monitor Brede Welvaart

29 826, nr. 141

– de motie-Kröger/Thijssen over een onafhankelijk doorgerekend plan voor klimaatneutraliteit van bedrijven die steun krijgen bij het verduurzamingsproces

29 826, nr. 142

– de motie-Kröger/Thijssen over de met maatwerkafspraken behaalde reductie additioneel laten zijn aan het reductiedoel van 5,9 megaton

29 826, nr. 143 (aangehouden)

– de motie-Thijssen c.s. over een reductiedoel voor 2022 en daarna in lijn met de noodzaak om onafhankelijk te worden van Russisch gas

29 826, nr. 144

– de motie-Bontenbal/Erkens over uitwerken welke rol negatieve emissies kunnen spelen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen op de lange termijn

Stemmingen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de werkwijze van de NCTV

32 761, nr. 227

– de motie-Van der Werf c.s. over geen eigenstandig onderzoek door de analysetak van de NCTV naar personen of organisaties

32 761, nr. 228 (overgenomen)

– de motie-Markuszower over een herstelbericht naar aanleiding van de handelwijze van de NCTV

32 761, nr. 229

– de motie-Van Nispen/Ellemeet over een fundamentele herbezinning op en discussie over de taken en de werkwijze van de NCTV

32 761, nr. 230

– de motie-Van Baarle/Azarkan over een extern onderzoek naar het heimelijk onderzoeken van moskeeën

32 761, nr. 231

– de motie-Van Baarle/Azarkan over de handelwijze van de NCTV afkeuren

32 761, nr. 232

– de motie-Van Baarle/Azarkan over het voor slachtoffers van de NCTV realiseren van een meldpunt, juridische bijstand en inzage in hun dossiers

32 761, nr. 233

– de motie-Michon-Derkzen over duidelijker expliciteren dat de taken van de NCTV coördinatie en analyse zijn

32 761, nr. 234 (overgenomen)

– de motie-Sylvana Simons over de bevoegdheden van de NCTV op geen enkele manier uitbreiden

32 761, nr. 235

– de motie-Sylvana Simons over personen actief informeren over het feit dat zij ten onrechte zijn gevolgd

32 761, nr. 236 (ingetrokken)

– de motie-Van der Plas over een overzicht van de door de NCTV ingezette nepaccounts

32 761, nr. 237

– de motie-Van der Plas over onderzoek naar het loskoppelen van de analysefunctie van de NCTV

32 761, nr. 238 (overgenomen)

– de motie-Van der Plas over waarborgen dat de NCTV zich niet ontwikkelt tot een derde inlichtingendienst

32 761, nr. 239

– de motie-Van der Plas/Van Haga over excuus maken aan iedereen die onrechtmatig werd gevolgd door de NCTV

32. Verantwoordingsdebat over het jaar 2021 met maximum spreektijden van:

20 minuten voor VVD en D66

15 minuten voor PVV en CDA

12 minuten voor SP, PvdA, GroenLinks

10 minuten voor Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en ChristenUnie

8 minuten voor VOLT, JA21, SGP, DENK, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1 en

4 minuten voor Groep Van Haga, het lid Omtzigt en het lid Gündoğan

33. Tweeminutendebat Dierproeven (CD d.d. 21/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 896, nr. 22

35. Tweeminutendebat Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 625, nr. 563

36. Tweeminutendebat Voortgangsrapportage lood in drinkwater met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. Tweeminutendebat Slachtofferbeleid (CD d.d. 01/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. Tweeminutendebat Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (CD d.d. 25/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. Tweeminutendebat Luchtvaart (CD d.d. 01/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 974

40. Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting)

35 915

41. Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

35 384

42. Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (voortzetting)

35 386

43. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (1e termijn Kamer)

36 106

44. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEU 2001, L212) (Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden)

Langetermijnagenda

14, 15 en 16 juni 2022 (week 24)

– Debat over de Voorjaarsnota 2022 (36 120, nr. 1)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD 12/5)

– Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/5)

– Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (30 872, nr. 279)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

– Tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (31 288, nr. 960)

– Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/5)

– Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/5)

– Tweeminutendebat Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag (31 322, nr. 445),

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 929 (Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten))

35 920 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs))

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD d.d. 24/05)

– Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (31 015, nr. 258)

– Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 01/06)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

36 064 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage))

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

36 037 (Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon)

35 914 (Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (voortzetting))

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (voortzetting))

36 057 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144))

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022))

36 081 (Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb))

5, 6 en 7 juli (week 27)

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de aankomende klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) (Teunissen) (Minister-President)

4. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

6. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

7. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

8. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

9. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

10. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

12. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

13. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

14. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

15. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

16. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

17. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

18. Debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de wei (Bisschop) (Minister voor Natuur en Stikstof)

19. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) (Minister J&V)

20. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk (Van der Molen) (Minister I&W)

21. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

3. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

4. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

6. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

7. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

8. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

9. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

10. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

12. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

13. Dertigledendebat over het bericht dat het Ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (Van Haga) (Minister Langdurige zorg en Sport)

14. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak (Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW)

15. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2–1» (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK)

16. Dertigledendebat over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de «sleepwet» stemde (Baudet) (Staatssecretaris BZK)

17. Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (Kröger) (Minister voor Natuur en Stikstof)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Donderdag 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (Kamerstuk 35 974)

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 18.00 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet inzake Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (Kamerstuk 36 080)

Maandag 4 juli 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Maandag 12 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Deelnemingenbeleid

Maandag 26 september 2022 van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 17 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 31 oktober van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2023

Recessen

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 18 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven