Agenda opgesteld 8 april 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 april

14.00 uur

Woensdag 13 april

10.15 uur

Donderdag 14 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 657

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 657 (bijgewerkt t/m nr. 88)

De Voorzitter: op 5 april 2022 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de ingediende amendementen gestemd. Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel.

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Omgevingswet

33 118, nr. 226

– de motie-Minhas over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief bepalen op 1 januari 2023

33 118, nr. 227

– de motie-Minhas/Goudzwaard over met de bestuurlijke partners goede kennis en kunde bij de omgevingsdiensten bevorderen

33 118, nr. 228

– de motie-Beckerman over uitstel van de invoering van de Omgevingswet niet uitsluiten

33 118, nr. 229

– de motie-Geurts/Boulakjar over meer pilots met het DSO voor mkb-bedrijven

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

De Voorzitter: mw. Kuik wenst haar motie op stuk nr. 2842 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2840

– de motie-Kuzu over alle vluchtelingen in Nederland gelijkwaardig behandelen, ongeacht land van herkomst

19 637, nr. 2841

– de motie-Kuzu over uitspreken dat gelijkwaardigheid, humaniteit en medemenselijkheid de kern horen te zijn van het Nederlandse asielbeleid

19 637, nr. 2842 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuik c.s. over locaties creëren op centrale plekken om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten

19 637, nr. 2843

– de motie-Kuik over het aanstellen van een speciale opvangambassadeur voor humanitaire opvang

19 637, nr. 2844

– de motie-Podt/Ceder over meer ruimte voor het COA om gemeenten te verleiden tot meer permanente opvang

19 637, nr. 2845

– de motie-Eerdmans over afzien van een dwingend instrumentarium voor de opvang van asielzoekers

19 637, nr. 2846

– de motie-Eerdmans over Algerije zo snel mogelijk weer toevoegen aan de lijst met veilige herkomstlanden

19 637, nr. 2847

– de motie-Eerdmans over nog deze maand aanvullende maatregelen treffen om veiligelanders terug te kunnen sturen

19 637, nr. 2848

– de motie-Ceder over intensief diplomatiek contact met Marokko over terugname van onderdanen

19 637, nr. 2849

– de motie-Markuszower over gemeenten, bedrijven en burgers niet tot opvang dwingen door noodwetgeving

19 637, nr. 2850

– de motie-Kröger over bij noodwetgeving geen onderscheid maken naar herkomst van mensen die recht op opvang in Nederland hebben

19 637, nr. 2851

– de motie-Brekelmans over meer terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen realiseren

19 637, nr. 2852

– de motie-Jasper van Dijk over streven naar zo veel mogelijk draagvlak en een eerlijke verdeling over rijke en arme gemeenten bij verplichte opvang

19 637, nr. 2853

– de motie-Jasper van Dijk over het in kaart brengen van mogelijkheden om een aantal van de meest kwetsbare jezidi's op te vangen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Fit for 55 – CBAM en ETS

22 112, nr. 3357

– de motie-Boucke over een onderzoek naar versnelde afbouw van gratis emissierechten

22 112, nr. 3358

– de motie-Erkens/Leijten over een kritische opstelling omtrent het voorstel ETS-BRT

22 112, nr. 3359

– de motie-Erkens/Bontenbal over het voorkomen van weglek van export en CO2 bij Fit for 55

22 112, nr. 3360

– de motie-Van Haga over de concurrentiepositie monitoren en de effecten delen met de Kamer

22 112, nr. 3361

– de motie-Van Haga over uitspreken dat extra kosten door Europese klimaatmaatregelen ongewenst zijn

22 112, nr. 3362

– de motie-Thijssen/Kröger over onderzoeken van de gevolgen van inclusie van de chemische sector in CBAM

22 112, nr. 3363

– de motie-Bontenbal/Erkens over pleiten voor een andere doelstelling in Europa

22 112, nr. 3364

– de motie-Bontenbal/Grinwis over volledige compensatie van een verhoging van de energielasten voor lage en middeninkomens

22 112, nr. 3365

– de motie-Kröger/Boucke over eerder dan nu gepland de gratis rechten van de luchtvaartsector uit de markt halen

22 112, nr. 3366

– de motie-Kröger/Thijssen over onderzoeken in hoeverre de invoering van CBAM een obstakel vormt voor ontwikkelingslanden

22 112, nr. 3367

– de motie-Van Raan over uitbreiding van de nationale CO2-heffing naar andere sectoren betrekken in de besluitvorming voorafgaand aan het Belastingplan 2023

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leveringszekerheid van aardgas

29 023, nr. 285 (aangehouden)

– de motie-Thijssen/Kröger over een mobilisatieplan voor het instellen van verwarmingsinstallaties

29 023, nr. 286

– de motie-Thijssen/Kröger over de rol van Russische energiebedrijven in het Nederlandse energiesysteem in kaart brengen

29 023, nr. 287

– de motie-Kops over met Nogepa in gesprek gaan over plannen om de productie uit kleine gasvelden op te schroeven

29 023, nr. 288

– de motie-Kops over vergunningprocedures substantieel verkorten en tot die tijd bestaande termijnen niet overschrijden

29 023, nr. 289

– de motie-Erkens/Bontenbal over samen met de sector een ambitieus doel voor 2025 opstellen voor gaswinning op de Noordzee

29 023, nr. 290

– de motie-Kröger/Thijssen over concrete besparingsdoelen stellen voor 2022 en deze betrekken in het afbouwplan voor Russische fossiele energie

29 023, nr. 291

– de motie-Van Haga over versnelling van lopende en toekomstige procedures voor de winning van aardgas uit kleine velden op land

29 023, nr. 292

– de motie-Grinwis/Bontenbal over bezien of GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis voor gas

29 023, nr. 293

– de motie-Boucke c.s. over het ook zo snel mogelijk afbouwen van de Russische invloed op cruciale infrastructuur

29 023, nr. 294

– de motie-Boucke c.s. over het ontwikkelen van een systeem van garantie van oorsprong voor niet-Russisch gas

29 023, nr. 295 (ingetrokken)

– de motie-Boucke c.s. over onderzoeken of gemeenten energiecontracten kunnen aanbieden om energiearmoede tegen te gaan

29 023, nr. 296

– de motie-Van Raan over een importverbod op houtige biomassa uit Rusland

29 023, nr. 297

– de motie-Van Raan over een boycot op de invoer van Russische olie en gas voor gebruik in Nederland

29 023, nr. 298

– de motie-Goudzwaard/Eerdmans over afzien van sluiting van het Groningenveld

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat SDE ++

De Voorzitter: dhr. Van Haga wenst zijn motie op stuk nr. 346 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 239, nr. 344

– de motie-Boucke over een onderzoek naar het versnellen van geïntegreerde waterstofproductie via wind op zee

31 239, nr. 345

– de motie-Van Haga/Smolders over zonneakkers uitsluiten van de SDE++

31 239, nr. 346 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Haga/Ephraim over de cap voor hernieuwbare elektriciteit substantieel verhogen

31 239, nr. 347

– de motie-Van Haga over nuttige toepassing van de CO2 uit de afvalverwerking in de glastuinbouw

31 239, nr. 348

– de motie-Van Raan over het openstellen van de SDE++ voor de nieuwe categorie Energy Capture and Storage

31 239, nr. 349

– de motie-Van Raan/Wassenberg over het zorgen voor een meer natuurinclusieve SDE++

31 239, nr. 350

– de motie-Bontenbal c.s. over het niet langer uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur in 2030

31 239, nr. 351

– de motie-Bontenbal c.s. over het creëren van ruimte binnen het Klimaatfonds voor de subsidie van innovatieve projecten

31 239, nr. 352

– de motie-Kröger over analyseren of energiecoöperaties en burgerinitiatieven in de huidige SDE++-systematiek nadelen ondervinden

31 239, nr. 353

– de motie-Kröger/Grinwis over een economische levensduur van 30 jaar hanteren bij geothermieprojecten

31 239, nr. 354

– de motie-Kröger over de elektriciteitssector duidelijkheid geven om een snelle vermindering van de aardgasinzet mogelijk te maken

31 239, nr. 355

– de motie-Thijssen/Kröger over het loslaten van het plafond voor zonne- en windenergie in de SDE++

31 239, nr. 356

– de motie-Grinwis/Erkens over onderzoeken op welke wijze inprijzing van systeemkosten in de SDE++-systematiek het beste een plaats kan krijgen

31 239, nr. 357

– de motie-Grinwis/Erkens over maatwerkafspraken voor bestaande geothermieprojecten die de realisatietermijn dreigen te overschrijden

31 239, nr. 358 (ingetrokken)

– de motie-Erkens/Grinwis over een extern onderzoek naar hoe aardwarmteprojecten versneld van de grond kunnen komen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 261

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

De Voorzitter: mw. Leijten verzoekt om eerst te stemmen over de ingediende moties bij punt 10 alvorens te stemmen over de amendementen en het wetsvoorstel.

35 261 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Leijten (16) over het vervallen van het onderscheid tussen natuurlijke personen enerzijds en ondernemingen en rechtspersonen anderzijds in het elektronisch verkeer

– amendement Leijten (15) over een actieve instemming van de geadresseerde op elektronische verzending door een bestuursorgaan

– amendement Leijten (13) over geen verzuim voor de duur van de verminderde bereikbaarheid van het bestuursorgaan

– onderdeel D

– onderdeel E t/m M

– artikel I

– artikelen Ia t/m XXXVII

– beweegreden

Stemverklaring: mw. Leijten

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

35 261, nr. 12 (ingetrokken)

– de motie-Rajkowski over een aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden van aangetekende digitale post

35 261, nr. 14

– de motie-Leijten over het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer opnieuw ter advisering bij de Raad van State aanbieden

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 733

Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

– artikelen 1 t/m 31

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet kwaliteit incassodienstverlening

De Voorzitter: mw. Kat wenst haar motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 733, nr. 9

– de motie-Kat/Ceder over het uitwerken van het voorstel van de geregistreerde schuldregeling

35 733, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kat/Ceder over uitwerken hoe schuldenaren met klachten eenvoudig bij een onafhankelijke partij terechtkunnen

35 733, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Kat/Ceder over de btw-opslag bij verkochte vorderingen alleen van toepassing laten zijn wanneer de oorspronkelijke schuldeiser niet btw-plichtig is

35 733, nr. 12

– de motie-Ceder/Kat over het tegengaan van het doorverkopen van schulden als verdienmodel

35 733, nr. 13

– de motie-Ceder/Kat over een evaluatie van de wet incassokosten

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 872

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

35 872 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Ellemeet/Kuiken (8,I) over de collectiviteitskorting uitsluitend op de gemeentepolis van toepassing laten zijn (wijziging opschrift)

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,I) over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico (wijziging opschrift)

  • NB. Indien zowel 8 als 9 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan de met 9,I voorgestelde wijzigingsopdracht, maar wordt aan het opschrift toegevoegd «en het afschaffen van het vrijwillig eigen risico».

– artikel I, aanhef

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,III) (invoegen onderdelen 000A t/m 0A)

– amendement Ellemeet/Kuiken (8,III)

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,IV)

  • NB. Indien zowel 8 als 9 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 8,IIIen vervalt in 9,IV «, maar zonder collectiviteitskorting als bedoeld in artikel 18».

– onderdeel A

– amendement Ellemeet/Kuiken (8,IV)

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,V)

  • NB: Indien zowel 8 als 9 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 8,IV en komt in 9,V het eerste onderdeel te luiden:

  • 1. In het eerste onderdeel wordt «artikel 18, vierde lid, of» vervangen door «of artikel 20».

  • Voorts komt in 9,V het tweede onderdeel te luiden:

  • 2. In het tweede onderdeel wordt «de premiekorting, bedoeld in artikel 20,» vervangen door «de premiekorting, bedoeld in 18, vierde lid,».

– onderdeel B

– amendement Ellemeet/Kuiken (8,V)

– onderdeel C

– amendement Ellemeet/Kuiken (8,VI) (toevoegen onderdeel D)

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,VI) (toevoegen onderdelen D t/m H)

– artikel I

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,VII) (invoegen artikel IA)

– artikel II

– amendement Ellemeet/Kuiken (8,II)

– amendement Westerveld/Ellemeet (9,II)

  • NB. Indien zowel 8 als 9 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan de met 9,II voorgestelde wijzigingsopdracht, maar wordt aan de beweegreden toegevoegd «en het afschaffen van het vrijwillig eigen risico».

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

35 872, nr. 10

– de motie-Van den Berg/Hijink over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke polissen

35 872, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg/Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen

35 872, nr. 12

– de motie-Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten

35 872, nr. 13

– de motie-Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico

35 872, nr. 14

– de motie-Hijink c.s. over mensen met een gemeentepolis volledig compenseren voor de premiestijging

35 872, nr. 15

– de motie-Tielen over de effecten van de wetswijziging op het polisaanbod monitoren

Stemmingen

15. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de mondkapjesdeal

32 805, nr. 136 (aangehouden)

– de motie-Hijink c.s. over een verplichting voor bewindspersonen om altijd te werken via door de overheid gefaciliteerde (mail)systemen

32 805, nr. 137

– de motie-Tielen c.s. over het eerste deelrapport van Deloitte tijdig voor het zomerreces opleveren

32 805, nr. 139

– de motie-Van der Plas/Omtzigt over het Presidium vragen het Reglement van Orde zo te wijzigen dat de Kamer opdrachtgever wordt van externe onderzoeken als de regering zelf een belangenconflict heeft

16. Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 06/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs (CD d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Tweeminutendebat Regeldruk (CD d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. Tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering (CD d.d. 06/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 24/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 251, nr. 96

23. Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 288, nr. 947

24. Tweeminutendebat Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment flexstuderen» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Tweeminutendebat Sociale veiligheid op school (CD d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. Tweeminutendebat Passend Onderwijs (CD d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 050, nr. 48

27. Tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. Tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 24/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. Tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur (CD d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 962

32. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

35 880

33. Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

35 729

34. Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 816

35. Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

35 772

36. Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re- en dupliek)

35 546

37. Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

35 759

38. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

36 000

39. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen)

36 010

40. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting)

36 025

41. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting)

36 035

42. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

35 995

43. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)

35 977, nrs. 5, 6 en 7

44. Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

19, 20 en 21 april 2022 (week 16)

– Tweeminutendebat ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)

– Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

– Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02)

– Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 15/03)

– Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)

– Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03)

– Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

– Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/03)

– Tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo (CD d.d. 31/03

– Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03)

– Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22 343, nr. 299)

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

35 335 (Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 893 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 608 (Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen)

35 871 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 983 (Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

36 014 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19))

35 967 (Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne)

22 april 2022 t/m 9 mei (week 17 en 18)

– Meireces

10, 11 en 12 mei (week 19)

– Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

– Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

35 868 (Wet digitale overheid)

35 660 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (voortzetting))

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (voortzetting)

35 687 (Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid) (re- en dupliek))

35 688-(R2151) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (re- en dupliek))

35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

17, 18 en 19 mei (week 20)

34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Geen vergadering op 26 mei 2022 (Hemelvaart)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

14, 15 en 16 juni (week 24)

– nader te bepalen

21, 22 en 23 juni (week 25)

– nader te bepalen

28, 29 en 30 juni (week 26)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

5, 6 en 7 juli (week 27)

– nader te bepalen

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

– zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

3. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

4. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

5. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

6. Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Omtzigt) (Staatssecretaris VWS, Minister RB, Staatssecretaris Financiën)

7. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

9. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

10. Debat over de gesloten jeugdzorg (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

11. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

12. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

13. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-President, Minister BuZa)

14. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

15. Debat over macrodoelmatigheid en arbeidsmarktperspectief voor jongeren (El Yassini) (Minister OCW)

16. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

17. Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (Wassenberg) (Minister LNV)

18. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

19. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

20. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

21. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds (Dassen) (Minister Financiën, Minister EZK)

22. Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Kröger) (Minister en Staatssecretaris J&V, Minister Primair en Voortgezet Onderwijs, Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)

23. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme (Van Baarle) (Minister J&V, Minister BZK)

2. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (Omtzigt) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

4. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

5. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

6. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

7. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 april van 09.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid

Maandag 11 april van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 11 april van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag» (Kamerstuk 35 766)

Maandag 11 april 2022 van 18.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (Kamerstuk 36 042)

Maandag 23 mei van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming voor het jaar 2023

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Maandag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Recessen

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven