Agenda opgesteld 4 september 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 september

14.00 uur

Woensdag 9 september

10.15 uur

Donderdag 10 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 435

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 297

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

– artikelen 1.1 t/m 14.3

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over Gemeentefonds en Provinciefonds

35 470-I, nr. 8

– de motie-Sneller/Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Ik ben onbetaalbaar"

35 484, nr. 2

– de motie-Van der Graaf c.s. over inzichtelijk maken van het uitvoeren van verplichtingen op basis van internationale verdragen

35 484, nr. 3

– de motie-Van der Staaij c.s. over voorstellen om het kopen van seks strafbaar te stellen

35 484, nr. 4

– de motie-Kuik c.s. over onderzoeken hoe in Nederland het gelijkheidsmodel kan worden ingevoerd

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 542

– de motie-Van Brenk over pensioenaanspraken baseren op correcte pensioenopbouw

32 043, nr. 541

– de motie-Van Brenk over lagere overheadkosten garanderen in het nieuwe stelsel

32 043, nr. 540

– de motie-Van Brenk over een eenvoudiger en transparanter nieuw stelsel garanderen

32 043, nr. 543

– de motie-Smeulders/Van Weyenberg over aanvullende maatregelen ten behoeve van diversiteitsdoelstellingen

32 043, nr. 544

– de motie-Jasper van Dijk over aanpassing van de rekenregels ten behoeve van indexatie

32 043, nr. 545

– de motie-De Jong over pensioenkortingen voorkomen

32 043, nr. 546

– de motie-De Jong over het huidige pensioenstelsel behouden en de rekenrente verbeteren

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociale Staat van Nederland

24 515, nr. 561

– de motie-Jasper van Dijk over mensen met lage inkomens ontzien bij eventuele bezuinigingen als gevolg van de coronacrisis

24 515, nr. 562 (aangehouden)

– de motie-Smeulders over de regeling NL Leert Door weer openstellen

24 515, nr. 563

– de motie-Van Brenk over gepensioneerden koopkrachtondersteuning bieden

24 515, nr. 564 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over tegemoetkomen aan de Surinaams-Nederlandse ouderen met een AOW-gat

24 515, nr. 565

– de motie-Kuzu over een regeling invoeren waarbij organisaties moeten bewijzen dat zij niet discrimineren

24 515, nr. 567

– de motie-Kuzu over een diversiteitsquotum voor alle overheden

24 515, nr. 566

– de motie-Kuzu over intensiveren van de aansluiting op de arbeidsmarkt voor recent afgestudeerden

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitvoering sociale zekerheid

26 448, nr. 635

– de motie-Jasper van Dijk/Tielen over intensivering van de controle op uitbetaling van uitkeringen in het buitenland

26 448, nr. 636

– de motie-Jasper van Dijk/Leijten over in kaart brengen of het UWV gebruikmaakt van zwarte lijsten

26 448, nr. 637

– de motie-Van Brenk over mensen tegen de gevolgen van de coronacrisis beschermen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de Wajong uitkering

35 213, nr. 33

– de motie-Gijs van Dijk/Renkema over een gelijk financieel voordeel voor werknemers met een arbeidsbeperking

35 213, nr. 34

– de motie-Jasper van Dijk/Renkema over werkende jonggehandicapten extraatjes tot € 1.200 laten houden

35 213, nr. 35

– de motie-Jasper van Dijk over sociaal werkgevers laten profiteren van de werkkostenregeling

35 213, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Peters/Palland over onderscheid maken tussen vast loon en extra's

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 374

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

35 374 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– gewijzigd amendement Raemakers c.s. (12,I) over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld (wijziging opschrift)

– gewijzigd amendement Peters/Bruins (11,I) over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (wijziging opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Raemakers c.s. (12,III)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Peters/Bruins (11,III) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Raemakers c.s. (12,IV)

– gewijzigd amendement Peters/Bruins (11,IV)

– onderdeel C

– artikel I

– gewijzigd amendement Peters/Bruins (11,V) (invoegen artikelen Ia t/m Ik)

– gewijzigd amendement Raemakers c.s. (12,V)

– gewijzigd amendement Peters/Bruins (11,VI)

– artikel II

– artikel III

– gewijzigd amendement Raemakers c.s. (12,II)

– gewijzigd amendement Peters/Bruins (11,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Participatiewet

35 374, nr. 13

– de motie-Jasper van Dijk over het wijzigen van het fraudebegrip in de Participatiewet

35 374, nr. 14

– de motie-Jasper van Dijk over het oprekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

35 374, nr. 15

– de motie-Gijs van Dijk over onderzoek naar de mate waarin sancties in verhouding staan tot de verwijtbaarheid

35 374, nr. 16

– de motie-De Jong over het altijd volledig terugvorderen bij uitkeringsfraude

35 374, nr. 17

– de motie-De Jong over gemeenten verplichten om te handhaven op vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand

35 374, nr. 18

– de motie-Kuzu over een waarschuwend gesprek voor mogelijke overtreders

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 367

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

35 367 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– amendement Alkaya (9,I) over het inroepen van de bedenktijd door de OR (wijziging opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Alkaya (9,III)

– amendement Paternotte (14) over het openen van de rechtsgang bij de Ondernemingskamer Amsterdam voor alle aandeelhouders die kunnen agenderen in een algemene vergadering van aandeelhouders

– amendement Van den Berg/Bruins (13) over het schrappen van een verwijzing in het voorgestelde artikel 114b

– amendement Van Gent (15) over het nog meer in lijn brengen van het wetsvoorstel met een passage van het regeerakkoord over de bedenktijd

– amendement Van den Berg/Paternotte (11) over het aanvangstijdstip voor de bedenktijd in het geval van een agenderingsverzoek

  • Indien 9 verworpen:

  • – amendement Alkaya (10) over instemming van de OR voor beëindiging van de bedenktijd

– amendement Van den Berg/Bruins (12) over een verduidelijking voor gevallen waarin er meerdere gronden zijn waarop de bedenktijd kan worden ingeroepen

– amendement Van der Lee (8) over dat over het boekjaar waarin de bedenktijd wordt ingeroepen er geen bonussen aan bestuurders en commissarissen kunnen worden uitgekeerd

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– artikel I

– amendement Van der Lee (7) over een evaluatie na 5 jaar (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– amendement Alkaya (9,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

35 367, nr. 16

– de motie-Nijboer c.s. over het opnieuw beperken van financiële prikkels voor bestuurders bij overnames

35 367, nr. 17

– de motie-Nijboer c.s. over ontmoedigen van kwartaalrapportages en stimuleren van loyaliteitsaandelen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over verduurzaming van de financiële sector

35 446, nr. 4

– de motie-Van der Lee c.s. over de herziening van de relevante toezichts- en rapportageraamwerken voor de financiële sector

35 446, nr. 5

– de motie-Van Raan over erkenning dat de wereld in een klimaat- en biodiversiteitscrisis verkeert

35 446, nr. 6

– de motie-Van Raan over tegenstemmen bij financieringsvoorstellen voor opbouw van niet-duurzame landbouw in het buitenland

35 446, nr. 7

– de motie-Paternotte c.s. over biodiversiteitsverlies en de financiële risico's daarvan

16. Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 351, nr. 1

17. Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30 196, nr. 711

19. VSO Voorhang wijziging diverse besluiten i.v.m. aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 118, nr. 143

20. VSO Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 398, nr. 809

21. VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Water (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 347

23. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

34 562

24. Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (voortzetting)

35 335

25. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (1e termijn Kamer)

35 129

26. Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (voortzetting)

35 322

27. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag 2020

– Algemene Politieke Beschouwingen

22, 23 en 24 september (week 39)

– VSO Sponsorconvenant 2020–2022 (35 300 VIII, nr. 185)

– VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (Kamerstuk 32 820, nr. 377)

– VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (Kamerstuk 33 846, nr. 59)

– VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024 (Kamerstuk 28 760, nr. 102)

– VSO Beantwoording vragen over het bericht «Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent» (Kamerstuk 31 497, nr. 366)

– VSO Storing leerlingvolgsysteem (31 289, nr. 425)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

– VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29 323, nr. 138)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 29/06)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/06),

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VAO Digitalisering (AO d.d. 01/07)

– VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 352 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 429 (Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie («EOM») (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM))

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (voortzetting)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

35 472 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0))

6, 7 en 8 oktober (week 41)

– Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

35 349 (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

13, 14 en 15 oktober (week 42)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

20, 21 en 22 oktober (week 43)

– herfstreces

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

35 355 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

35 375 (Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

1, 2 en 3 december (week 49)

- stemmingen over alle begrotingen

8, 9 en 10 december (week 50)

– nader te bepalen

15, 16 en 17 december (week 51)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

23. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

24. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

25. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

26. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

27. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

28. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

29. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

30. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

31. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

32. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

33. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

34. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

35. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

36. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

38. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

39. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

40. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

41. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

42. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

43. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

44. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

45. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

46. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

47. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

48. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

49. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

50. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

51. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

52. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

53. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

54. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

57. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

58. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

59. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

60. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

62. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

63. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

64. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

65. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

66. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

67. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

68. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

69. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

70. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

72. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

73. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

75. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

76. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

77. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

78. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

79. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

81. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

82. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

83. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

84. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

85. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

86. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

87. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

88. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

89. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

90. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

92. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

93. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

94. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

95. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

96. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

97. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

99. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

100. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

101. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

102. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

103. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

104. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

106. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

107. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

108. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

109. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

110. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

111. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

112. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

113. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

114. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

115. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

116. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

117. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

118. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

119. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

120. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

121. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

122. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

123. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

124. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

125. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

126. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

127. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

128. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

130. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

131. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

132. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

133. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

134. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

135. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

138. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

139. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

140. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

141. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

142. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

143. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

144. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

145. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

146. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

147. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

148. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

149. Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers (Asscher) (Minister-President, Minister SZW, Minister Financiën, Minister EZK)

150. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst «Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering»

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

17. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

22. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

24. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

26. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

29. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

30. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

32. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

33. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

38. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

40. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

41. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

42. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

43. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

44. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

45. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

46. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

47. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

48. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

50. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

51. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

52. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

53. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

54. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

56. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

57. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

58. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

60. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

61. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

63. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

65. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

66. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

67. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

68. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

69. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

70. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

72. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

73. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

74. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

76. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

78. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

79. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

80. Dertigledendebat over bezuinigingen bij de NS (Laçin) (Staatssecretaris van I&W, Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 september van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet toeristische verhuur van woonruimte (35 353)

Donderdag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de Wet Mobiliteitsfonds (35 426)

Maandag 21 september van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over strafrechtelijke onderwerpen

Maandag 28 september van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie

Donderdag 1 oktober van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Woensdag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven» (35 341)

Maandag 26 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2021

Maandag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 9 november van 16.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wonen

Maandag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (35 264)

Woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35 507)

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over MIRT

Recesperiodes

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden Algemene

Politieke Beschouwingen

VVD:

40

minuten

PVV:

35

minuten

CDA:

35

minuten

D66:

35

minuten

GroenLinks:

30

minuten

SP:

30

minuten

PvdA:

30

minuten

ChristenUnie:

25

minuten

Partij voor de Dieren:

25

minuten

SGP:

20

minuten

DENK:

20

minuten

50PLUS:

20

minuten

Forum voor Democratie:

20

minuten

De leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga:

10

minuten

Spreektijden begrotings-

behandelingen (inclusief de

Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

420

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

Partij voor de Dieren:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

50PLUS:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

De leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga:

55

minuten

Naar boven