Agenda opgesteld 10 januari 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 januari

13.30 uur

Woensdag 15 januari

10.15 uur

Donderdag 16 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

4. Debat over de fraude met toeslagen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Oost-Europa met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

7. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 550

8. Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (2e termijn Kamer)

33 168

9. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

33 733

10. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L 55)

33 698

11. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

Langetermijnagenda

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014 (week 52, week 1 en 2)

21, 22 en 23 januari (week 4)

– VAO Duurzaam hout (AO d.d. 04/12)

– VSO over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 172)

– Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum'

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 638 (Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84))

33 726 (Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten)

33 715 (Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT))

33 740 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)

33 618 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal)

33 801 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)) (plenaire afronding, WGO op 16/12)

28, 29 en 30 januari (week 5)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

33 686 (Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage))

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

4, 5 en 6 februari (week 6)

27 858, nr. 220

– VSO Gewasbescherming buiten de landbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 660 (Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie)

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

11, 12 en 13 februari (week 7)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

33 663 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te agenderen debatten

1. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

2. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

3. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

4. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

5. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

6. Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid (Potters) (minister SZW)

7. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (minister EZ)

8. Debat over het proefverlof van Volkert van der G. (Helder) (staatssecretaris V&J)

9. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris VWS)

10. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-president)

11. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (staatssecretaris EZ)

12. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

13. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS en staatssecretaris EZ)

14. Debat over het bericht dat het bedrijf VION wel fraudeerde met vlees (Dikkers) (staatssecretaris EZ)

15. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken)

16. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (minister SZW)

17. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

18. Debat over het pensioenakkoord (Klaver) (minister Financiën)

19. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

2. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (minister BuZa)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim (Van Gerven) (minister VWS)

6. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (staatssecretaris SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (minister en staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» (Bontes) (minister V&J)

14. Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis (Siderius) (minister SZW)

15. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is (Leijten) (staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over interim bestuurders in de zorg (Leijten) (staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het schenden van de privacy van zieke werknemers door verzekeraars (Ulenbelt) (minister van SZW)

20. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht «Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (minister en staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (minister VWS)

23. Dertigledendebat over het masterplan DJI (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

24. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (minister en staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (staatssecretaris Fin, minister BZK)

26. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

27. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (staatssecretaris SZW)

30. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (minister BuZa)

31. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (minister BuHa/OS en minister Financiën)

33. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (minister SZW)

34. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (minister OCW)

35. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn nog geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014 Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2014)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven