Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 27 februari 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 maart

14.00 uur

Woensdag 4 maart

10.15 uur

Donderdag 5 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Materieel Defensie en Project Verwerving F-35

26 488, nr. 457 (overgenomen)

– de motie-Bosman c.s. over snel duidelijkheid over het gebruik van laagvliegroute 10a

26 488, nr. 458

– de motie-Diks over draagvlak voor activiteiten van Defensie

26 488, nr. 459

– de motie-Kerstens/Karabulut over afzien van heringebruikname van een laagvliegroute

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

29 282, nr. 397

– de motie-Kerstens/Hijink over het aanpakken van doorgeschoten flexibilisering

29 282, nr. 398

– de motie-Kuik/Van den Berg over de aanpassing van de curricula van zorgopleidingen vanwege digitalisering

29 282, nr. 399

– de motie-Agema over uitbreiding van parttimecontracten

29 282, nr. 400

– de motie-Agema over het nakomen van de belofte over aanpakken van personeelstekorten

29 282, nr. 401

– de motie-Regterschot over het werk in de zorg weer aantrekkelijker maken

29 282, nr. 402

– de motie-Van Beukering-Huijbregts/Regterschot over ook zzp-organisaties betrekken bij de werkcode in de zorg

29 282, nr. 403

– de motie-Van Beukering-Huijbregts/Bergkamp over bevorderen dat parttimers meer willen werken

29 282, nr. 404

– de motie-Renkema/Hijink over klachten van mbo-studenten over zorgstages

29 282, nr. 405

– de motie-Renkema over werkwijze en effectiviteit van het capaciteitsorgaan evalueren

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

De Voorzitter: dhr. Rudmer Heerema wenst zijn motie op stuk nr. 508 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 293, nr. 504

– de motie-Kwint/Westerveld over maatregelen om het totaalbedrag voor schaduw- of particulier onderwijs te verlagen

31 293, nr. 505

– de motie-Kwint/Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs

31 293, nr. 506

– de motie-Westerveld over onderzoek naar stijgende druk op kinderen en hun stressniveau

31 293, nr. 507

– de motie-Westerveld/Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

31 293, nr. 508 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rudmer Heerema over bekostiging particulier onderwijs voor hoogbegaafde kinderen meenemen in conceptwetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en zorg

31 497, nr. 346

– de motie-Beertema/Van Meenen over een actieplan om het aantal thuiszitters ten minste te halveren

31 497, nr. 347

– de motie-Westerveld/Kwint over onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin een kind ondersteuning krijgt

31 497, nr. 348

– de motie-Westerveld/Kwint over officieel erkennen van Samen naar School-klassen

31 497, nr. 349

– de motie-Westerveld/Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind

31 497, nr. 350

– de motie-Kwint c.s. over de thuiszittersproblematiek regionaal in kaart brengen

31 497, nr. 351

– de motie-Van Meenen/Westerveld over bindende afspraken over terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen

31 497, nr. 352

– de motie-Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg

31 497, nr. 353

– de motie-Van Meenen over pilots met collectieve financiering van zorg en onderwijs

31 497, nr. 354

– de gewijzigde motie-Rudmer Heerema over een wetsvoorstel om samenwerkingsverbanden te verplichten om doorzettingsmacht te regelen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over leraren

De Voorzitter: dhr. Rudmer Heerema wenst zijn motie op stuk nr. 400 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 923, nr. 391

– de motie-Kwint over klassenverkleining op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen

27 923, nr. 392

– de motie-Kwint over investeringen in het onderwijs prioriteren boven het verder aflossen van de staatsschuld

27 923, nr. 393

– de motie-Van den Hul over gehoor geven aan de oproep voor structurele investeringen

27 923, nr. 394

– de motie-Van den Hul over structureel geld vrijmaken voor het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs

27 923, nr. 395 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul/Van Meenen over met betrokkenen onderzoeken welke stappen nodig zijn om tot één cao te komen

27 923, nr. 396

– de motie-Westerveld over een zijinstroomtraject voor conciërges mogelijk maken

27 923, nr. 397

– de motie-Westerveld/Van der Molen over maatwerktrajecten voor onderwijsassistenten die docent willen worden

27 923, nr. 398

– de motie-Beertema over het oormerken van de personeelslasten in de lumpsum

27 923, nr. 399

– de motie-Bruins/Van der Molen over een passende beloning voor alle lio's

27 923, nr. 400 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rudmer Heerema over ruimte voor extra beloning van excellente leraren

27 923, nr. 401

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind

27 923, nr. 402

– de motie-Van der Molen/Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken

27 923, nr. 403

– de motie-Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs

27 923, nr. 404

– de motie-Van Raan over begeleiding op scholen bij psychologische stress gerelateerd aan de klimaatcrisis

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het tekort aan woningen

32 847, nr. 613

– de motie-Ronnes/Dik-Faber over geen grootschalige bouwlocaties ten koste van kleinschalige nieuwbouw in plattelandsgemeenten

32 847, nr. 614

– de motie-Ronnes/Koerhuis over de realisatie van minstens 75.000 woningen per jaar

32 847, nr. 615

– de motie-Ronnes over geen onomkeerbare besluiten over de woningbouw op de locatie Rijnenburg

32 847, nr. 616

– de motie-Ronnes/Van Eijs over een bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf aan spoedige woningbouw

32 847, nr. 617

– de motie-Beckerman c.s. over een onafhankelijke commissie onderzoek laten doen naar de huidige woningnood

32 847, nr. 618

– de motie-Beckerman c.s. over het overnemen van Vestiawoningen door een of meerdere woningcorporaties versnellen

32 847, nr. 619

– de motie-Nijboer/Ronnes over de terugkeer in een komend kabinet van een Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

32 847, nr. 620

– de motie-Nijboer c.s. over het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties

32 847, nr. 621

– de motie-Koerhuis c.s. over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Flevoland

32 847, nr. 622 (aangehouden)

– de motie-Koerhuis/Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan

32 847, nr. 623

– de motie-Koerhuis/Ronnes over het per provincie vaststellen van een plan- en bouwdoelstelling

32 847, nr. 624

– de motie-Smeulders c.s. over voorkomen dat speculanten woningen die geschikt zijn voor starters kopen

32 847, nr. 625

– de motie-Van Eijs/Ronnes over versnelde woningbouw in het plangebied Almere Pampus

32 847, nr. 626

– de motie-Van Eijs over woningbouw rondom het openbaar vervoer

32 847, nr. 627

– de motie-Van Eijs c.s. over de menselijke maat bij handhaving rondom recreatiewoningen

32 847, nr. 628

– de motie-Kops over er op alle mogelijke manieren voor zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden

32 847, nr. 629

– de motie-Kops/Wilders over het intrekken van verblijfsvergunningen voor statushouders

32 847, nr. 630

– de motie-Krol c.s. over mogelijkheden verkennen om de verhuurderheffing te verlagen

32 847, nr. 631

– de motie-Krol over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg openstellen voor woningbouwcorporaties

32 847, nr. 632

– de motie-Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid

32 847, nr. 633

– de motie-Dik-Faber/Ronnes over het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen

32 847, nr. 634

– de motie-Van Esch over een einde maken aan de verdozing van het Nederlandse landschap

Stemmingen

9. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

33 358, nr. 16

– de motie-Diks c.s. over het versterken van de bindingskracht van de provincie Zeeland voor jongeren

33 358, nr. 17

– de motie-Kerstens c.s. over pas een definitief besluit nemen over het niet verhuizen van de marinierskazerne als er overeenstemming is over compensatie voor Zeeland

33 358, nr. 18

– de motie-Karabulut c.s. over niet eerder nemen van een definitief besluit dan nadat de compensatie afdoende is geregeld

33 358, nr. 19

– de motie-Van Helvert c.s. over het niet los van elkaar definitief nemen van de twee voorgenomen besluiten over de Marinierskazerne

33 358, nr. 21

– de motie-Voordewind c.s. over elementen in het compensatiepakket voor Zeeland

33 358, nr. 22

– de motie-Belhaj c.s. over de Kamer te informeren over de lessen die geleerd kunnen worden voor toekomstige locatiekeuzes van Defensievastgoed

33 358, nr. 23

– de motie-Bosman c.s. over een ruimhartige compensatie voor Zeeland

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

29 398, nr. 798 (aangehouden)

– de motie-Postma c.s. over een passende oplossing voor de groep 75-plussers die in het buitenland wil rijden

29 398, nr. 799

– de motie-Postma c.s. over de administratieve verlenging ook in het buitenland geaccepteerd krijgen

29 398, nr. 800

– de motie-Laçin/Sienot over het definitieve toelatingskader voor LEV's in lijn brengen met de Europese richtlijnen

29 398, nr. 801

– de motie-Van Aalst over het tegengaan van drugsgebruik in het verkeer een prominente plek geven in de voorlichtingscampagnes

29 398, nr. 802 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over plaatsing van middengeleiders op N-wegen

29 398, nr. 803 (aangehouden)

– de motie-Kröger c.s. over de ongevallenregistratie uitsplitsen naar type voertuig

29 398, nr. 804

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over een breed onderzoek naar drugs in het verkeer

29 398, nr. 805

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over wegbeheerders wijzen op gevaarlijke situaties voor motorrijders

29 398, nr. 806

– de motie-Remco Dijkstra/Van Brenk over versneld helpen van 75-plussers die naar het buitenland willen rijden

29 398, nr. 807

– de motie-Sienot c.s. over duidelijkheid over de toelating van lichte elektrische voertuigen

29 398, nr. 808

– de motie-Van Brenk over een volwaardig internationaal rijbewijs voor 75-plussers voor één jaar

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

28 844, nr. 200

– de motie-Groothuizen over gedetailleerd inzicht in besteding van de extra gelden voor de strafrechtketen

28 844, nr. 201

– de motie-De Graaf/Markuszower over stoppen met stimuleren van de doofpotcultuur bij het Openbaar Ministerie

28 844, nr. 202

– de motie-Van Dam/Groothuizen over een hoofdstuk over ethisch leiderschap opnemen in jaarbericht van het OM

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 106-(R 2115)

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

35 106-(R 2115) (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, aanhef

– amendement Buitenweg (16) over onderzoek naar openbare orde voorvallen door de OVV

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van Dam (10,I) over het terugdraaien van de verlenging van de benoemingstermijn

– amendement Den Boer/Sneller (14) over diversiteit in samenstelling Onderzoeksraad en herbenoeming in uitzonderlijke gevallen

  • NB. Indien zowel 10 als 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 14, onderdeel 3.

– amendement Den Boer/Sneller (15) over het informeren van de Kamers inzake benoeming lid van de Onderzoeksraad

  • NB. Indien zowel 10 als 15 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel C, onder 3, te luiden:

  • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt aan het slot toegevoegd «en wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Onze Minister informeert de Staten-Generaal over de gevolgde procedure en de geselecteerde kandidaat.»

  • NB. Indien zowel 10 als 14 en 15 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel C, onder 3, te luiden:

  • 3. In het vijfde lid wordt aan het slot toegevoegd «en wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Onze Minister informeert de Staten-Generaal over de gevolgde procedure en de geselecteerde kandidaat.»

– onderdeel C

– onderdelen D t/m O

– gewijzigd amendement Van Dam (13) over het uniformeren van de termijnen voor bestuursorganen en niet-bestuursorganen

– onderdeel P

– amendement Den Boer/Buitenweg (12) over de verzending van het overzicht van de aanbevelingen door de Onderzoeksraad (invoegen onderdeel Pa)

– onderdelen Q t/m S

– artikel I

– amendement Van Dam (10,II)

– artikel II

– artikelen IIA en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de andere motie.

35 321, nr. 10

– de motie-Jansen over uitstel van wetgeving rond e-sigaret tot onderzoek van het RIVM beschikbaar is

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 321

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

35 321 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Jansen/Van Gerven (8) over uitbreiding van het rookverbod naar kruidenrookproducten

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

35 321, nr. 11

– de motie-Kuik/Dik-Faber over snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid

De Voorzitter: mw. Ploumen verzoekt haar motie op stuk nr. 97 aan te houden.

32 805, nr. 89

– de motie-Van Gerven over steekproefsgewijze controle van de documentatie die ten grondslag heeft gelegen aan markttoegang voor een implantaat

32 805, nr. 90

– de motie-Van Gerven over de vorming van een medisch letselschadefonds

32 805, nr. 91

– de motie-Van den Berg/Agema over medisch specialisten oproepen vaart te maken met de veldnormen voor implantaten

32 805, nr. 92

– de motie-Van den Berg/Agema over onderzoek naar de sterke stijging van de kosten voor hulpmiddelen

32 805, nr. 93

– de motie-Veldman over de vergoedingsrichtlijnen voor hulpmiddelen tegen het licht houden

32 805, nr. 94

– de motie-Agema/Sazias over ook in Nederland de transvaginale meshmatjes per direct verbieden

32 805, nr. 95

– de motie-Agema over een expertiseteam dat zich bezig zal houden met de vraag van genezing van meshgedupeerden

32 805, nr. 96

– de motie-Agema over een steunfonds voor slachtoffers van ondeugdelijke mesh- en siliconenimplantaten

32 805, nr. 97 (aangehouden)

– de motie-Ploumen over een verbod op synthetische matjes bij een eerste prolaps

32 805, nr. 98

– de motie-Ploumen over een onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's van siliconenimplantaten

17. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over het aanpassen van Inspectierapporten met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. VAO Voedselveiligheid (AO d.d. 16/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Medisch zorglandschap (AO d.d. 06/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector (AO d.d. 19/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 12/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 538, nr. 313

24. VSO Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 985, nr. 51

25. VSO ontwerpAanvullingsbesluit natuur Omgevingswet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Landbouw, klimaat en voedsel (AO d.d. 06/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 20/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 252

29. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

35 316

30. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

35 152

31. Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

35 109

32. Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES)

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 maart (week 11)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (AO d.d. 29/01)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid (30 821, nr. 101)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 06/02)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 12/02)

– VSO Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen (31 288–827)

– VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32 034, nr. 32)

– VSO Ontwerpbesluit Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit inzake de introductie van een rookverbod op terreinen onderwijs, gebouwen en inrichtingen (32 011, nr. 77)

– VAO PFAS (AO d.d. 19/02)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

– VAO Stikstofproblematiek (AO d.d. 20/02)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

35 267 (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

35 205 (Wet vliegbelasting)

35 328 (Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers)

35 357 (Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo))

35 242 (Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

35 249 (Wet homologatie onderhands akkoord)

17, 18 en 19 maart (week 12)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

35 225 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 336 (Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs))

24, 25 en 26 maart (week 13)

– Debat over de Europese Top van 26 en 27 maart 2020

– VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 153 (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

7, 8 en 9 april (week 15)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

46. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

47. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

49. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

50. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

51. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

54. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

55. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

60. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

61. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

62. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

67. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

69. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

70. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

71. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

72. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

76. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

79. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

82. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

84. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

86. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

88. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

89. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

90. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

91. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

92. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

93. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

94. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

96. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

97. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

98. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

99. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

100. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

101. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

102. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

103. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

104. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

105. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

106. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

107. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

108. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

109. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

110. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

111. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

112. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

113. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

114. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

115. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

116. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

117. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

118. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

119. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

120. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

121. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

122. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

123. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

124. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

125. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

126. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

127. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

128. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

129. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (Kröger) (Minister I&W, Minister Milieu en Wonen)

130. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

131. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

132. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

133. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

134. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

135. Debat over het beleid van het Ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS (Belhaj) (Minister Defensie)

136. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

137. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister Milieu en Wonen)

138. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

6. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

9. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

10. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

11. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

15. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

18. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

20. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

21. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

22. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

23. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

25. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

28. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

30. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

31. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

32. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

34. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

35. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

37. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

38. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

39. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

40. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

41. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

43. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

44. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

45. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

46. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

48. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

50. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

52. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

53. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

54. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

55. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

56. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

58. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

59. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

60. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

62. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

64. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

65. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

66. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

68. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

69. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

70. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

71. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

72. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

73. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

74. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

76. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

77. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister Milieu en Wonen)

78. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

79. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Minister Milieu en Wonen)

80. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

81. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Minister voor Wonen en Milieu)

82. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

83. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

84. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

85. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

86. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

87. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

88. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

89. Dertigledendebat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 16 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Smeulders inzake Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 16 maart 2020 van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota inzake een Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35 309)

Maandag 6 april 2020 van 13.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Eerder en duidelijker grenzen stellen» (Kamerstuk 35 285)

Maandag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie (Kamerstuk 35 373)

Maandag 18 mei 2020 van 15.30 tot 19.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota: Behoud het woud (Kamerstuk 35 327)

Maandag 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 22 juni 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recesperiodes

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021