32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 627 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S.

Voorgesteld 19 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote druk op de woningmarkt is;

constaterende dat er naar schatting 55.000 personen zijn die in strijd met de bestemming «recreatie» permanent in een recreatiewoning wonen;

constaterende dat het kabinet met de actieagenda 2018–2020 naast de handhaving ook het zoeken naar oplossingen voor mensen heeft benoemd;

overwegende dat een deel van deze groep in een recreatiewoning woont als noodoptie, en bij te strikte handhaving dakloos dreigt te worden;

verzoekt de regering, er bij provincies en gemeenten op aan te dringen dat er in de handhaving rondom recreatiewoningen een menselijke maat wordt gehanteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Koerhuis

Dik-Faber

Krol

Naar boven