Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 17 november 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 november

14.00 uur

Woensdag 22 november

10.15 uur

Donderdag 23 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 765

Wet waardeoverdracht klein pensioen

34 765 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

De Voorzitter: mw. Lodders wenst haar amendement op nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m E

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,I) over een harde knip tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen per 1 januari 2018

– amendement Lodders c.s. (17,I) over afkoop als terugvaloptie

  • * N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt amendement 13, onderdeel I, niet verwerkt en wordt in artikel I, onderdeel F, artikel 66, tweede lid, onderdeel d, «2017» telkens vervangen door: 2018.

– onderdeel F

– onderdelen G t/m Q

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,II)

– onderdeel R

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m F

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,III)

– amendement Lodders c.s. (17,II)

  • * N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt amendement 13, onderdeel III, niet verwerkt en wordt in artikel II, onderdeel G, artikel 78, tweede lid, onderdeel d, «2017» telkens vervangen door: 2018.

– onderdeel G

– onderdelen H t/m R

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,IV)

– onderdeel S

– artikel II

– artikelen III t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen

De Voorzitter: dhr. Omtzigt verzoekt zijn motie op stuk nr. 16 aan te houden.

34 765, nr. 12

– de motie-Lodders c.s. over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

34 765, nr. 14

– de motie-De Jong over afkoop van zeer kleine pensioenen

34 765, nr. 15

– de motie-De Jong over herziene IORP-informatievereisten niet implementeren

34 765, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over achterliggende berekeningen van kleine pensioenaanspraken

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel

34 775 X, nr. 19

– de motie-Popken c.s. over psychologische hulp voor de slachtoffers van de incidenten in Schaarsbergen

34 775 X, nr. 20

– de motie-Diks c.s. over zero tolerance voor vernedering en seksueel misbruik bij inwijdingsrituelen

34 775 X, nr. 21

– de motie-Karabulut c.s. over voldoende middelen voor de externe onderzoekscommissie

34 775 X, nr. 22

– de motie-Karabulut/Ploumen over een onafhankelijk meldpunt over wangedrag

34 775 X, nr. 23

– de motie-Belhaj c.s. over alert zijn op signalen over een angstcultuur

34 775 X, nr. 24

– de motie-Ploumen c.s. over een expliciet verbod op ontgroeningen binnen de Defensieorganisatie

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Personeel Defensie

34 550 X, nr. 102

– de motie-Popken over volledige dekking van het AOW-gat voor het Defensiepersoneel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Cultuur

De Voorzitter: dhr. Rog wenst zijn moties op stuk nrs. 23 en 24 te wijzigen en dhr. Kwint zijn motie op stuk nr. 25. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775 VIII, nr. 16

– de motie-Arno Rutte over de bestemming van de middelen van het OCW-bestemmingsfonds

34 775 VIII, nr. 17

– de motie-Arno Rutte over de eigeninkomstennorm in de periode 2021–2024

34 775 VIII, nr. 18

– de motie-Arno Rutte over de subsidie voor popmuzikanten

34 775 VIII, nr. 19

– de motie-Ellemeet/Asscher over de onderhandelingspositie van zzp'ers

34 775 VIII, nr. 20

– de motie-Ellemeet/Arno Rutte over financieringsregelingen voor zelfstandigen

34 775 VIII, nr. 21

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over diversiteit onder mensen die werken in de culturele sector

34 775 VIII, nr. 22

– de motie-Ellemeet/Dik-Faber over de toegankelijkheid van monumenten

34 775 VIII, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rog/Dik-Faber over monumentale kerken

34 775 VIII, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rog/Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid

34 775 VIII, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen

34 775 VIII, nr. 26

– de motie-Bergkamp c.s. over de «niet-bezoeker» van culturele voorstellingen

34 775 VIII, nr. 27

– de motie-Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

34 775 VIII, nr. 28

– de motie-Asscher/Bergkamp over muziekonderwijs

34 775 VIII, nr. 29

– de motie-Dik-Faber c.s. over de positie van wetenschapsmusea

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog

33 529, nr. 390

– de motie-Van Tongeren c.s. over adviezen van provincies en gemeentes serieus nemen

33 529, nr. 391

– de motie-Van Tongeren c.s. over een moratorium op nieuwe vergunningen

33 529, nr. 392

– de motie-Van Tongeren over advies over de toepassing van artikel 16 van de Mijnbouwwet

33 529, nr. 393

– de motie-Wassenberg c.s. over geen nieuwe opsporings- en winningsvergunningen voor aardgas op zee

33 529, nr. 394

– de motie-Wassenberg/Beckerman over aardgas geen transitiebrandstof noemen

33 529, nr. 395 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg c.s. over een plan tegen gaslekkages

33 529, nr. 396

– de motie-Beckerman c.s. over een toekomstvisie voor EBN

33 529, nr. 397

– de motie-Beckerman c.s. over onderzoek naar een afbouwplan voor de Nederlandse gaswinning

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar moties op stuk nrs. 22 en 23 te wijzigen en dhr. Kuzu zijn motie op stuk nr. 30.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775 V, nr. 12

– de motie-De Roon/Wilders over erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël

34 775 V, nr. 13

– de motie-De Roon over de islam als oorzaak van terreur

34 775 V, nr. 14

– de motie-De Roon/Maeijer over de toetredingssteun aan Turkije

34 775 V, nr. 15

– de motie-De Roon/Wilders over de Armeense genocide

34 775 V, nr. 16

– de motie-Ten Broeke c.s. over de ombuiging van het NFRP-budget

34 775 V, nr. 17

– de motie-Van Ojik c.s. over vervolgde natuurbeschermers ondersteunen

34 775 V, nr. 18

– de motie-Van Ojik over gasleidingen onder de Energie-unie brengen

34 775 V, nr. 19

– de motie-Van Ojik/Ploumen over mogelijke schendingen van de Geneefse Conventies

34 775 V, nr. 20

– de motie-Van Helvert c.s. over de bestrijding van ISIS

34 775 V, nr. 21

– de motie-Karabulut over de contraproductieve resultaten van de oorlog tegen het terrorisme

34 775 V, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut c.s. over de oorlog in Jemen als prioriteit

34 775 V, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut c.s. over eerlijke processen tegen demonstranten

34 775 V, nr. 24

– de motie-Karabulut/Van Ojik over de vrijlating van de voorzitter van Amnesty International in Turkije

34 775 V, nr. 25

– de motie-Karabulut c.s. over de in Volkel gestationeerde Amerikaanse kernwapens

34 775 V, nr. 26

– de motie-Sjoerdsma c.s. over een noodfonds voor journalisten

34 775 V, nr. 27

– de motie-Ploumen c.s. over bestraffen van seksueel geweld tegen vrouwen

34 775 V, nr. 28

– de motie-Ploumen c.s. over een kernwapenvrije wereld

34 775 V, nr. 29

– de motie-Voordewind c.s. over de inzet voor de godsdienstvrijheid

34 775 V, nr. 30 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuzu/Ploumen over het leger in Myanmar

34 775 V, nr. 31

– de motie-Kuzu over de Oeigoeren in China

34 775 V, nr. 32

– de motie-Kuzu over een verbod op vlaggen van terroristische organisaties

34 775 V, nr. 33

– de motie-Kuzu over erkennen van de Palestijnse Staat

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 775 A, nr. 11

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat inzake een adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat te besluiten.

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

26 643, nr. 499

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over een verzoek om het Bureau ICT-toetsing (BIT) een toets te laten uitvoeren inzake het luchtverkeersleidingssysteem iCAS

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat te besluiten.

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

34 739 (bijgewerkt t/m amendement nr.11)

– artikelen 1 t/m 35

– artikel 36, onderdelen A t/m D

– amendement Van den Berg c.s. (9) over het alleen opruimen van aangelegde kabels na redelijk verzoek

– artikel 36, onderdeel E

– artikel 36, onderdelen F t/m H

– amendement Van den Berg c.s. (11,I) over herstel van bestaande regels voor medegebruik van antenne-opstelpunten

– artikel 36, onderdeel I

– artikel 36, onderdeel J

– amendement Van den Berg c.s. (11,II) over herstel van bestaande regels voor medegebruik van antenne-opstelpunten

– artikel 36, onderdeel K

– artikel 36, onderdelen L t/m P

– artikelen 37 t/m 44

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

34 775 VII, nr. 38 (gewijzigd, was nr. 12)

– de gewijzigde motie-Middendorp/Van der Molen over eenheid in de uitvoering van de digitalisering

34 775 VII, nr. 39 (gewijzigd, was nr. 13)

– de gewijzigde motie-Middendorp over de basisregistratie personen toekomstvast maken

34 775 VII, nr. 14

– de motie-Middendorp c.s. over de LTI-leennorm

34 775 VII, nr. 15

– de motie-Özütok c.s. over democratische controle op de uitgave van middelen

34 775 VII, nr. 16

– de motie-Özütok c.s. over initiatieven van burgers

34 775 VII, nr. 17

– de motie-Özütok c.s. over de overdracht van publieke taken

34 775 VII, nr. 18

– de motie-Özütok c.s. over inhuur van externen

34 775 VII, nr. 19 (overgenomen)

– de motie-Van der Molen/Verhoeven over vergroting van de weerbaarheid

34 775 VII, nr. 20

– de motie-Van Raak/Middendorp over het Huis voor klokkenluiders

34 775 VII, nr. 21

– de motie-Verhoeven c.s. over beïnvloeding van democratische processen door nepnieuws

34 775 VII, nr. 22

– de motie-Kuiken/Verhoeven over oneigenlijke beïnvloeding van verkiezingen

34 775 VII, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Kuiken c.s. over inkomens van externen onder de WNT brengen

34 775 VII, nr. 24

– de motie-Van der Graaf over de opleidingsmogelijkheden voor raads- en statenleden

34 775 VII, nr. 25 (overgenomen)

– de motie-Van der Graaf c.s. over een actieplan versterking lokale democratie

34 775 VII, nr. 26 (overgenomen)

– de motie-Van der Graaf/Kuiken over obstakels voor burgerinitiatieven

34 775 VII, nr. 27

– de motie-Arissen over de privacy van burgers in relatie tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

34 775 VII, nr. 28

– de motie-Arissen over een verbod op het delen van ongeëvalueerde gegevens

34 775 VII, nr. 29

– de motie-Arissen over het opvolgen van aanbevelingen van de CTIVD

34 775 VII, nr. 30

– de motie-Arissen over het vrijstellen van medische informatie

34 775 VII, nr. 31

– de motie-Arissen over geen gegevens verzamelen en bewaren van burgers die geen doelwit zijn van de diensten

34 775 VII, nr. 32

– de motie-Arissen over een verbod op hacken

34 775 VII, nr. 33

– de motie-Bisschop c.s. over het betaalbaar houden van begraven

34 775 VII, nr. 34

– de motie-Bisschop over geen gedwongen herindeling

34 775 VII, nr. 35

– de motie-Öztürk over een fonds voor de aanpak van nepnieuws

34 775 VII, nr. 36

– de motie-Öztürk over gesprekken van bewindspersonen met functionarissen van een ander land

34 775 VII, nr. 37

– de motie-Öztürk over financieren en faciliteren van het sinterklaasfeest

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het hormoonschandaal in de veevoersector uit 2002

26 991, nr. 512

– de motie-Grashoff over een protocol voor informatievoorziening bij voedselvervuiling

15. Pakket Belastingplan 2018

34 785

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

34 786

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

34 787

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling)

34 788

Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)

34 819

16. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

34 775 XVII

17. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

34 775 X

18. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting BZK (VII))

34 729

19. Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening)

34 793

20. Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters

34 782

21. Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Langetermijnagenda

28, 29 en 30 november (week 48)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch vervoer uit de begroting EZK/LNV (exclusief Klimaat en Ruimte)

34 762 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

5, 6 en 7 december (week 49)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (inclusief Groen onderwijs)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en exclusief Groen onderwijs)

34 733-(R2090) (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers)

12, 13 en 14 december (week 50)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid)

– Debat over de Europese Top van 14 en 15 december 2017

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

34 716 (voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

19, 20 en 21 december (week 51)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

- Stemmingen over alle begrotingen

(week 52 en week 1 en2)

- kerstreces

16, 17 en 18 januari 2018 (week 3)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

23, 24 en 25 januari 2018 (week 4)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

30 en 31 januari, 1 februari 2018 (week 5)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

6, 7 en 8 februari (week 6)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën) (te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financiën en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

9. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

10. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

11. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Minister EZK)

12. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

13. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

15. Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam (Nijkerken-De Haan) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

17. Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

18. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

19. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport Toezicht op banken in Nederland (Leijten) (Minister Financiën)

2. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

3. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&W)

4. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister MZ)

5. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&W)

6. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister RB)

8. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

9. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

10. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

11. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

12. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

13. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

15. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

16. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

17. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

19. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

20. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

24. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

26. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

27. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

28. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

32. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 20 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 27 november van 12.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 4 december van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor I&M over de kwaliteitsrichtlijn benzine- en dieselbrandstof (Kamerstuk 34 717)

Maandag 11 december van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het MIRT

Maandag 11 december 2017 van 14.00 uur tot 18.00

Van de vaste commissie voor BZK over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimte.

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

17 november 2017)

VVD:

369

minuten

PVV:

219

minuten

CDA:

227

minuten

D66:

221

minuten

GroenLinks:

185

minuten

SP:

181

minuten

PvdA:

146

minuten

ChristenUnie:

113

minuten

PvdD:

142

minuten

50PLUS:

106

minuten

SGP:

96

minuten

DENK:

83

minuten

Forum voor Democratie:

111

minuten